April 3

April 3, 2022

BANGKIM A KIPAHNA:
(Ni khat khit ni khat zel a, ni 365 sung kipaak dia chouna) – Chingngaihlian Tunglut

Ni 93na (April 3):
Hotdamsate adi’n chu, thil dangteng sang in, Pathian toh niteng a ton i buaipih pen diing uh ahita hi. Thil dangteng sang a i hih masakpen leh i koih thupipen di chu, buaina, haksatna hun natawm ah leng Pathian’ thumanna ahi. Pathian nei in nei kei taleng le buaina pal thouthou di kihi ahi a, ei Pathian neite adi’n chu buainate tutna di kinei ban ah, buainate hon phawkpih kinei ahihziak in, khamuanna leng kinei hi. Mihingte’n buaina i neih himhim chiang un, ngoh di kizong sek a, mi i ngoh kei uleh, ei leh ei i kingoh ua, dinmun i ngoh kei uleh Pathian i ngoh zel uhi. Ngohna i chih mohpaihna ahi a, Setan a kipat hong kipan ahi chih thei in, huaibang hun ah huaibang ngaihtuahna leh lungput omte i na nawlkhiin teitei zel diing uh ahi. Huai kawm in i buainate pen Toupa’ iitna in a huamkhak sung mah a tuak i hihlam uh thei in, A hutkhiakna leh huhna i ngiat kawmkawm un, kuhkalna leh Amah muan sinna ahihdan i theih uh leng poimoh hi.
Pathian toh Jesu Khrist tungtawn a kizopna diktak i neih leh, i buai hun chiang a leng kisuanglah hetlou a panpihna ngen dia A hehpihna mangtutphah zuan thei i hihman un Pathian kiang kipahthu gen ni. Bangchituk in buai in, tuahsia in, thuakna in dim le’ng le, Toupa iitna a kipat bangmah in hon khenthei lou ahihman in Pathian tung ah i kipaak petmah hi.

Laisiangthou kawkmuhna: 1 Peter 1:6 & 12 ; Matthai 10:38-39 ; Matthai 6:33; Kilaakna 12:10 ; Hebrute 4:16 ; Romte 8: 38-39.

Chingngaihlian Tunglut
WRITTEN BY

Chingngaihlian Tunglut

She is one of our co-founder and our in-house counsellor. She does freelance counselling in church and community. She is also involved as a counsellor at Bombay YMCA Counselling Centre, CBD Belapur, Navi Mumbai.
Book Appointment

THEIHSAKNA:

 

Mimal buaina tuamtuam ziak leh Kumtawp Khrismas chihte a hong nai toh Weekly Inspiration category a laigelh toh kisai tu kum a omlai teng kikhol tadih phot ding hi.

Dam a kum thak muh lamen in huai hun ah hon kipan nawn ding hi.

 

 

Khrismas 2022 leh Kum thak 2023 kipaktak leh manphatak a zang thei chiat ding in Toupa'n hon ompihin hon vualzawl chiat hen!

 

Kipak ung!