March 12

March 12, 2022

BANGKIM A KIPAHNA:
(Ni khat khit ni khat zel a, ni 365 sung kipaak dia chouna)– Chingngaihlian Tunglut

Ni 71na (March 12):
Khristiante bangkim a kipaak dia thupiak i hi uhi. A zuih diing haksa sek mahleh, thil hithei ahihziak in huaibang a lungput nei di’n Pathian in hon deih hi. Bangkim a kipaak dia lamet himahle hang, dahna, hehna, lungzinna, mangbatna, khasiatna chihte neihlouh diing a thupiak kihi tuanlou hi. Mihing i hihna uah, dinmun tuamtuamte ziak in hiaibang a lungput tuamtuam phawk theih ahihdan Sam Laibu ah leng muhtheih tampi om hi. Kumpi David inleng A tapa damna di’n ann ngawl in, leilakte ah lum in, lungzingtak in ana om a, himahleh a tapa’n a sihsan tak in, huaibang lungput ah omden lou hi. Thoukhia in kihahsiang a, Pathian a biak sunzom hi. Elija ngei leng Jezebel in thah dia a vauna azaak tak in, gamdai ah taimang a, lunggim leh mangbangtak a om in ihmu hi. Huchi’n, angel in va phawng a, nek leh dawn diing pia in, maban thupitak neilai ahihman in ma sawn di’n sawl hi. Pathian in heh hun neih leng hon phalsak a, himahleh sawtpipi hehlou diing in hon hilh hi. Hiaidan a salam a dinmun tuamtuamte ziak a phawkna tuamtuam – adiak ahoihlou lamte i phawk uh Pathian in phal mahleh, huaibang lungput toh omden di’n hon phallou hi. Hiaibang lungputte a suahtakna i ngahna di’n Khasiangthou haatna hon guan a, akhenchiang in chu dinmun leh mite leng zang hi. Hiaibang dinmunte i tuah chiang unleng, Pathian toh Jesu Khrist tungtawn a kichimatna ziak in, i lungsungtawng a kipahna pen leng ana bei tuanlou a, i Hondampa ei a dia a sihna leng zuukkik hilou ahihchiang in dinmun hilou in thutak ah i kipahna kinga hizaw hi. Nang kipahna koih ah a kinga?
Jesu Khrist ah kipahna i neihleh, mi leh thilte’n hon kipaaksak di’n kingiat nawnlou a, hinkhua zatdan leng navaak ban ah, khalam khanna leng ahunhun a ki-aangvan thei ahihziak in Pathian kiang kipahthu gen ni. I kipahna khovel thil kikhek khekte a kinga lou a, a kikhekngeilou taangtawn daih diing i hotdamna ah kinga ahihziak in Pathian tung ah i kipaak petmah hi.

Laisiangthou kawkmuhna: Philippite 4:4-7 ; 1 Thessalonikate 5:15-18 ; 2 Samuel 12:16-23 ; 1 Kumpipate 19:1-9 ; Ephesate 4:26 ; 1 Korinthte 10:13.

Chingngaihlian Tunglut
WRITTEN BY

Chingngaihlian Tunglut

She is one of our co-founder and our in-house counsellor. She does freelance counselling in church and community. She is also involved as a counsellor at Bombay YMCA Counselling Centre, CBD Belapur, Navi Mumbai.
Book Appointment