March 20

March 20, 2022

BANGKIM A KIPAHNA:
(Ni khat khit ni khat zel a, ni 365 sung kipaak dia chouna) – Chingngaihlian Tunglut

Ni 79na (March 20):
Pathian’ iitna, vualzawlna leh ngaihdamnate chihte i deih mahmah uhi. Himahleh, iittaak hilou, vualzawltaak hilou, ngaihdamna mutaak hilou i hihlam uh i kitheih masak kei ualeh, hiaite i tanvou kisa mawk di inchin, Pathian in A hih di mawng dan a koih di hang ua, kipahluatna di theilou a mangthaitak a omnilouh theih ana hi ahi. Pathian in thilhoih hon piakte i muh di mawng a koih i hih uleh, Amah i muhdan leh theihdan buai chihna ahi. Huaidan ahihleh chu, mihing i kimuantuah bang ua “Pathian ka muang” chi kihi khathei hi. Mihingte’n “K’on muang” i kichih tuah chiang un, i kilamettuahte uh subuching dia kimuang tuah i hisek uhi. Huaidan mah a, “Pathian muang” i kichih chiang unleng, i samitna toh salam deihte leh utnate hon sukbuchinsak dia Amah lamen leh muang kihi taangpi sek hi. Himahleh, Laisiangthou toh kituak Pathian muan omzia chu,
1) Eimah theihsiamna ah kingak louhna ahi.
2)Tuiluang kiang a sing phuh zungkai, kholum hongtung diing leng khawksa lou a, a nahte hing gige a ana om mahbang a hun haksa a le khalam tuipai a hingtak a om theihna ahi.
3) Tuiluang kiang a sing phuh zungkai, khokeu kum khawksa lou a, gah suang a kikhelsak tuan louh mahbang a, khalam a keuhun a tun chiang a le, khagah gahkhiaksak diing kikhelsak louhna hizaw hi.
Pathian in Amah muan omzia diktak hon sinsak zel ziak in kipahthu gen ni. Mihingte’ lungsim neuchik in a suangtuah bang a gamtaang lou a, Amah thupina dia gamtaang Pathian tung ah i kipaak petmah hi.

Laisiangthou Kawkmuhna: Paunaakte 3:5 ; Jeremia 17:7-10 ; Sam 33:20, 37:4-5 & 56:3; 112:7 ; Isai 12:2 & 41:10 ; Romte 8:28.

Chingngaihlian Tunglut
WRITTEN BY

Chingngaihlian Tunglut

She is one of our co-founder and our in-house counsellor. She does freelance counselling in church and community. She is also involved as a counsellor at Bombay YMCA Counselling Centre, CBD Belapur, Navi Mumbai.
Book Appointment

THEIHSAKNA:

 

Mimal buaina tuamtuam ziak leh Kumtawp Khrismas chihte a hong nai toh Weekly Inspiration category a laigelh toh kisai tu kum a omlai teng kikhol tadih phot ding hi.

Dam a kum thak muh lamen in huai hun ah hon kipan nawn ding hi.

 

 

Khrismas 2022 leh Kum thak 2023 kipaktak leh manphatak a zang thei chiat ding in Toupa'n hon ompihin hon vualzawl chiat hen!

 

Kipak ung!