January 1

January 1, 2022

BANGKIM A KIPAHNA:
(ni khat khit ni khat zel a Ni 365 sung kipaak dia chouna) – Chingngaihlian Tunglut

Ni 1na (January 1):
Pathian’ zahngaihna in kum thak vaidawn a, A hehpihna ziak in a paitou lel hi. Amah Pathian siangthou, thangvan sang ah A mangtutphah ah tu a, eite i hih lebel khelhna toh lei ah tualniamtak in i om uhi. Eite’n Amah lam ah i khut i van theihna du’n mihing suak zen in hong domsang hi. Mihing in hong piang a, mihingte khosak bang in hong khosa a, mihingte sih bang inleng hong si hi. Hichituk a siangthou Pathian in ei mikhialte toh mimaltak a kizopna nei ut ahi chih thutak i lungsim mawltak in, suut pat diingdan leng thei seng lou a, thil lamdang ahihman in ngaihtuah seng diing leng hilou hi. Pathian’ iitna thuukdan, zatdan leh sandan theih sawm dia i kipat chiang inleng, lung aphuai zen in a thupina kihtakhuai mai hi. Pathian kuhkaltak, a thuchiamte a ginom i nei uhi. A thuchiamte a kepbit ziak in, eite siamtanna di’n,  A gen bang ngei in ana thounawn hi. Huchi ahihziak tak in, Amah hongpai nawn i ngak kawm in, Amah leh Amah A kipahtawina ah eite hoihna diing leng seem kawm ahi chih lametna i nei hi. A chih bang ngei in leng hong painawn ngei diing hi.
Tuni’n, siit khat leng neilou a, A khut eite lam a hong vaan ziak in Pathian tungah i lungdam hi. Taangtawn akipat taangtawn tanpha iitna ginom toh chiil hetlou a hon iit ziak in A tung ah i kipaak hi.

Laisiangthou kawkmuhna: Kahla 3:22-23 ; Nambars 23:19 ; Romte 3:10 & 23, 8:28; Sam 2:4 ; Kilaakna 4:8 ; Jeremia 31:3.

Chingngaihlian Tunglut
WRITTEN BY

Chingngaihlian Tunglut

She is one of our co-founder and our in-house counsellor. She does freelance counselling in church and community. She is also involved as a counsellor at Bombay YMCA Counselling Centre, CBD Belapur, Navi Mumbai.
Book Appointment

THEIHSAKNA:

 

Mimal buaina tuamtuam ziak leh Kumtawp Khrismas chihte a hong nai toh Weekly Inspiration category a laigelh toh kisai tu kum a omlai teng kikhol tadih phot ding hi.

Dam a kum thak muh lamen in huai hun ah hon kipan nawn ding hi.

 

 

Khrismas 2022 leh Kum thak 2023 kipaktak leh manphatak a zang thei chiat ding in Toupa'n hon ompihin hon vualzawl chiat hen!

 

Kipak ung!