BANG CHI’N I HUN AWL TE PATHIAN TOH I ZANG KHAWM THEI SEM DIA?

0

“N’on zong ding ua, na lungtang tengteng ua n’on zon hun chiang un n’on mu ding uhi.” – Jeremiah 29:13

Hun haksa pi takmai ah i om ua, a zawng a hau khentuam nei lou in tua natna ziakin mahni inn a i om dipdep uhi. Ki ven theih tawp in iki veng uh a, huchi ahihlai in ana vei kha bang leng i om tham uh hi. Himahleh sihna tan hial a maituah i om naikei uh a, a vei kha te’ mah leng hoih lam nawt in damsiang tampi i omta uhi. Hiai tan a saptuamte, i nam leh i gam uh abit theihlai ziakin I Biak Pa Pathian kiang ah kipahthu i gen hi. Eite’ hoih na ziak a hing-le-dam a ki venbit zou ding ki hi zenzen leh hiai tan melmu ding a kilawm lou leh a chinglou te ihi lai uhi. Pathian hon itna thupi in lian hi, kipahthu gengen ding te ihih dan uh theih thakthak in a om hi.

Tua bang hun a i omlai un i hun neihte atamsem Pathian toh bang chi’n i zang thei sem dia chih kikum khawm leng ichi hi. Mihingte’ ki lawmtakna en leng, bang chi bang in i lawmta kal ahat sem in i thei a? Bang chi bang in i lawm-leh-vual te toh iki maingal leh iki theisem a? Hunteng a iki hou ziak hilou maw? I kipahna, i dahnate iki gentuah te ziak bang, ahihkeileh iki polhtam ziak khong ahi sek hi. Tua mah bang in Pathian toh iki kal leng aki bang mahmah hi. Thumna neitam a, Laisiangthou sim a, a thu i theih tam semsem chiang in Amah toh i ki kal anuam sem a, lungngaihna ding leh lungkhamna ding leng atawm mahmah hi.

Pathian toh iki hou tam louh chiang in i sa mitna in hon zou mahmah in, i ut louh tantan i hih khasek uh a, a khonung in kisik na ding tampi i maituah uh a om sek hi. Himahleh Pathian toh hun i zattheih sem chiang in tua te apan iki veng bit thei a, Amah toh iki kal leng anuam hialhial hi. Hiai dotna ki dong leng, I hun neihte bang chi bang in i zang sek a? Ei mah lunglut na ding vuak a zang beibei i hi kha diam, ahihkeileh Pathian toh iki hou na pen thupi ngaihlou a i hun leng pe man lou te i hih khak ding alauh huai mahmah hi.

Pathian toh hun i zattheih dingdan khenkhat te:
1. Laisiangthou Sim: Laisiangthou ka sim tamlua a ka theivek a chi om lou hi. Tua nak sang in Pathian mizat mi tampite’n Laisiangthou mah a ngaina ua ahun neih teng un a simsim zaw uhi. Laisiangthou i sim mun chiang in i theih thak ding aom den a, Pathian in hon houpihna ahihziakin i hunzatna ah hon panpih mahmah hi. I sim chiang in leng asim mai leh a minpu a asim te hi zaw lou a, i simte theisiam thei ding in Pathian kiang ah thum masa lai ni.

2. Thumna: Pathian toh thumna hun zang tam ni. Kipahthugenna in dimni. A vualzawlna tampi i dongte uh ziakin kipahthu gen ni. I hinna uh manpha taktak te ziakin kipahthu gengen ni. Tua zoh in i taksap om te i ngetding apoimoh omte ngen ni.
Nasem a i omna mun hiam ahihkeileh i omna mun alem louh ziak hiam in thumna nei haksa isak hun aom thei hi, himahleh tua bang hunte ah mitsit sese a thuum ding chih ahi sese kei hi. I lungsim in i thum thei gige a, i muk a Amah phatin i om thei gige chih phok ni.

3. Hun Awl Kipiak: Mahni vuak om a, hun thoveng kipiak leng ahoih mahmah hi. Tulai khovel ah buai theih na ding atam mahmah a, sawm petmah i hih kei leh hun awl kipiak na ding hun i nei kei uhi.
Hiai hun awl iki piak a, bangmah hih lou a hun sawt loulou daide a om a Toupa ompihna i etleh a thupina i muh ding tampi a om hi.

4. Laisiangthou Tang Chiamteh Theihna: Laisiangthou hoih isak deuh om hi, tua te i chiamteh a i theih leh i haksat hun ah tua te in hon Khamuan mahmah hi. Theihtam vaal omlou ahih ziakin hiai te mah inle fellowship na hita leh program dangdang te ah i sharing na ding in hon panpih mahmah hi.

5. A tawpna ding in: Phatna Laa Ngaih: Phatna laa te Pathian i phatna ahih man in, tua te in Amah toh iki kal hon ki naihsem hi. I dah hun, i thomhau hunte in tua laa te’n hon Khamuan thei ahih man in huchi bang hun te ah leng Phatna laa te ngaitam ni.

“..Huchi in, Toupa ka hi chih n’on theihna ding in lungtang k’on pe ding a: ka mite ahi ding ua, a Pathian uh ka hi ding: a lungtang tengteng utoh ka kiang ah a hongkik ding uhi.” – Jeremiah 24:7

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing hi.)

  • July 01, 2020. | Weekly-Inspiration – 26)
Thangginom Hangshing
WRITTEN BY

Thangginom Hangshing

He is one of our co-founder. Apart from writing our 'Weekly Inspiration' and expending himself  in technological works in church and community, he is also our technological whiz who single handedly created, managed and run this website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment