MARTHA LEH MARI APAN SINLAI

0

Huan a zinkawm un khua khat ah a lut a; numei khat a min Martha in a na zintun hi.  Huai nun sanggamnumei khat a nei a, a min Mari ahi, huai minu Toupa khebul ah a tu a, a thu a ngaikhia hi. Martha in bel nasem in a buai mahmah a; huchi in a kiang a hongpai in “Toupa, ka sanggamnu’n kei kia nasem ding a honkhiat khawksalou na hi maw? Honhuh ding in sawl in, a chi hi. Toupa’n, “Martha, Martha, thil tampi na ngaihtuah a, buai neive; thil khat kia a kul ahi; Mari in tanhoih a tel a, huai laksak ding ahi kei” chi in, a dawng hi.  – Luke 10:38-42

Martha leh Mari tanchin ka sim thakthak leh Martha dinmun a i om khak hun uh om ding in ka ki ngaihsun hi. Khovel ki nawh tak mai ah i khosa uh a, i nek muh na ding uleh i khosakna ding uh toh kisai in sep ding bawl ding i hau thei mahmah uhi. A khen chiang in i hih di leh i pat masak di zawk pen bang theihlouh hun a om sek hi. Huchia i sep-i-bawl te tha ittak leh ki thalop tak a hih i kichih lai un tua te Pathian adia gim namtui leh Amah adia pomtaak ahi taktak na diam chih ki dotna lian tak ka ki dong sek hi. A hihkeileh, i thil bawlte Pathian kiang, Amah lam i naihsem na ahi zaw hia le? chih toh ngaihtuah ding atam mahmah mai hi. Hun paisa te a i thugelh mah bang in, lungsim a le khial pahpah i hih ziak un i thil hih peuh ah, aneu hi’n alian hita leh pilvang a poimoh mahmah mai hi.

Thil hoih sem i ki chi uh a, buai chih tak in i buai uh a; insung a bang thil poimoh om a chih leng ngaihtuah manlou dek zen in i hunte uh i zang bei sek uhi. Tua dan ahih louh in leng, nna hoih sem i ki chi a, theihtawp suah in i sep-i-bawl uah i pang tuntun uhi. Hucia i omlai un Martha dinmun bang a apoimoh masa pen sem khalou a buai mahmah i hih khak ding uh alauh huai hi. Pathian adia hun nei manlou, a thu te i zak ding bang ua za khalou a i hunte pia man lou i hih khak ding uh alauh huai mahmah hi.

“…..(Mari) Toupa khebul ah a tu a, a thu a ngaikhia hi.”

Tulai hun diakdiak ah i hunte uh zat dan i siam kei leh Toupa aw ngaihkhiat na ding hun a om nawn mahmah kei hi. Ei mahmah i ki pat a, pan i lak ahih keileh hiai bang hun hoih i neithei kei ding hi. Mari toh Martha tanchin ngaihtuah leng tua bang hun in leng a sepding uh tampi om chih a chiang lua hi, himahleh Mari in Toupa khebul ah tu in, a thu ngaihkhiat ding atel zaw hi.

 “…..Mari in tanhoih a tel a, huai laksak ding ahi kei”

Tu hun hoih i neih lai ua I Khalam dinmun uh i bawl fel a poimoh mahmah hi. Midangte hoih na ziak hiam, insung mite hoihna ziak hiam, i-nu-le pate Khalam ahat ziak hiam ua Pa kiang tung ding i hi zenzen kei hi. Ei leh Pathian kal, Amah toh i kikal a i Khalam dinmun ki nga ahihziakin Pathian toh i kikal uh i bawl hoih gige a poimoh mahmah hi. Mari in tanhoih tel a, Pathian deihlam atel bang in, eite’n leng hiai Khovel a i leen sung ua i hun te uh Pathian ading a i piak khiat uh angai hi. Tulai khovel paidan i thei chiat uh a, i maban ding uh kua man i gen thei kei uhi. I hinna uh i khut uah om lou hi, chiklaipeuh a si thei gige i hih ziak un Toupa tuak ding in mansa in i om chiat ding uh.

 “Muh theih a a omlai in Toupa zong unla, a nai lai in sam un” – Isai 55:6

Martha leh Mari tanchin tungtawn a apoimohte sem masa thei ding, Pathian ading a hun hoih pia a, Amah toh i hunte zang khawm thei gige ding in simtute Toupa’n hon ompihin hon vualzawl hen!

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing hi.)

July 15, 2020. | Weekly-Inspiration – 28

Thangginom Hangshing
WRITTEN BY

Thangginom Hangshing

He is one of our co-founder. Apart from writing our 'Weekly Inspiration' and expending himself  in technological works in church and community, he is also our technological whiz who single handedly created, managed and run this website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment