PATHIAN LAUDANSIAM NUMEI MANPHA

0

Tamveipi i aangkawm san lai ua leng, nemtak a hon thunun a, i kik chiang ua ngaihdamna toh hon na dawn gige Toupa Pathian ahihman in, A Min i phat ahi. Huai kia hilou in, A Tapa Jesu khrist tungtawn in, A Khasiangthou’ thilhihtheihna toh, khial nawnlou diing in hon hanthawn hi (Johan 8:3-11).

Toupa’ hon iitna leh khotuahna kiningching leh lamdangtakmai tangkhate i hihziak unleng, Toupa tung ah i kipaak petmah hi. Khalam a sangtak tung diing a hon sam, Pathian in, hon sapnalam ei kia a zuan di’n hon lamen lou hi. Amah toh tonkhawm a, vualzou hinkhua zang diing in hon samzaw hi. Pathian’ tanu deihthohtakte, k’on chi biik phot di’a, Toupa’n Amah thupina eite tungtawn a kilangkhe diing in hon deih hi chih i kitheithak sak hi.

Theihsate theilouthak ngam ni:
Counselling course ka sinlai in, a vel a ageente lak ua pangkha khat ahihleh “Unlearn to relearn” chih ahi. Ei gingtute’n hiai thuvual i zattheihna uh ahihleh, theihsa/ pomsa/ ngeinasehsa thil hoihlou khenkhatte apoimoh bang a koihkhiak a, thudik, thu hoihzaw, pilhuaizaw leh ei gingtute kibulphuhna, Pathian’ Thu hing toh kituak sinsakna dik hong kigenkhe thak leh bawldik thakte ana aangvan diing chihna ahi. I theihna uh bukim dek suailou ahihna toh theihkhelh/letkhelh chihbang leng omthei lua hi.

Laisiangthou mun nih i na en masa diing:
Levitikas 20:10
Mi zi angkawm, a innsak-innkhang zi angkawm zaw a angkawmpa leh a angkawmnu hihlup ngeingei diing ahi.

Diuteronomi 22:22
Mi’n pasal nei a luppih a muh uh leh a nih un a sih diing uh ahi, a luppih pasal leh numei; huchibang in Israel lak a kipan, huai thil hoihlou na hihmang diing uhi.

Hiai Pathian thupiak thutak in hon sinsak ahihleh, numei hi’n pasal hitaleh, aangkawm  ahih uleh anih ua hihlup diing, chih ahi. Zuau’ Pa Setan in, ahihna diktak toh kituak in, tuni tan in hiai thuzuih (principle) hekkawi toh a nna hong semkhe zel lai hi. Setan in Pathian thutak hekkawi veu sek hi; i valhtheih diing zawng ua thutak kimkhat hon tah veu sek ahihlam chiamteh tham ahi.
Laisiangthou in thutak agen, mahni adia phatuam diing gensak utdan dungzui a Pathianthu vekna bei ngeilou diing hi. Huaibang a Setan vanzat a pang lou di’n pilvaanna i suah uh poimoh hi (1 Peter 5:8-9).

Adiak in numei leh pasal dinmun/mohpuakna toh kisai leh numei hihna leh pasal hihna dungzui a vaihawmna, thukhenna leh lungsim put ah, hiaibang a Pathianthu tupmawng hi’n tuplouh hitaleh, hekkawina nasa lua hi. Huchi ahihziak tak in, hiaibang a Pathianthu hekkawi a om i chou (challenge) diing ua poimoh khenkhat om hi, adiak in i Laisiangthou pansan a numei leh pasal panmun leh mohpuakna toh kisai in (Biblical gender roles).

Awle, tu’n Johan 8: 1-11 kikal ana en thak le’ng, Numei aangkawmnu i Hondampa kiang ah suang a denlup di’n hon tonpih uhi. Hiai a Daan sinsakmite leh Pharisaite, sinna leh siamna sangtaktak neite’n thudik leh thutak kimkhat zang in i Toupa kiang ah thaang va kam uhi. Numeinu aangkawm lai va man uh hinazenpi in, a aangkawmpihpa hon tonpihlou se uh ahihlam Toupa’n ana haih hetlou hi chih thei ni hang.
(Pathian’ thutak hekkawi/ theihkhelh/ sinsakkhelh a om, i na ngeinasehsate uh, paikhe ngam in, a hi diingdan diktak in sinthak poi sakei ni uh maw, Khrist a unaute!)
Khaile! Sahkhaw makaite’ thaangkam I Toupa’n aloh diingdan ana thei lua hi. Numei aangkawmnu’ mohpaihna diing theitalou leh gen thuk diing khat lel leng theilou hiil-hial diing in, leh khat-khat a vuallel a kihemmang chiat sak diing in thu vual khat chauh zang in Toupa’n dawnna ana pia hi:
“Na lak ua khelhna neilou pen in deng masa leh ake” chi in.
A kisiamtanna gen diing khat leng neilou, mualphoutak leh tawmtak a, zahngaihna a kinga aangkawmnu pen Toupa’n ana buaipih zaw hi. Mohpaih ziak a, Daan dungzui a suang a denlup diing a hon tonpihnu uh, i Toupa Jesu Khrist in ana mohpaih lou in, ngaihdamna ana pia a, khial nawnlou diing a haatna gotna (empowerment) toh mailam nawt diing in ana sawlpaita hi. Huai eive Gospel bukim! Mi khial pen i hihlai ua, sihchilh zen a hon ngaihdam kia hilou a khelhna tung a leng vualzou diing a haatna got a omna!

I theihsiam di ua poimoh mahmah chu, mite’n bang chituk in tanu hihna, mou hihna, zi hihna leh Nu hihna ah mohpaihna diing tampi hon thei mahle uh, Toupa’ hotdamna saang i hihleh, Ama’n hon mohpaih lou a, siam hon tangsakzaw ahihlam i theih uh poimoh hi. Toupa’ ngaihdamna tangte i hihlam uh kithei a, ei taang a hong si Kumpi Jesu Khrist nung i zuihna ah ginomtak, thunuai luuttak leh thumangtak leh huaisiamtak in ana zui kin-ken le’ng, ahunhun in Toupa’n A hehpihna tungtawn in hon hum a, hon kem a, hon panpih a, hon zumzel a, hon khamuan zel hi. Apoimoh chiang inleng mihinglam ah leng hon tawisang zel hi. I Toupa hon iitna thupi lawtel ahi. Suut zel mah ni.

Toupa Jesu in Amah thumang diing leh a vaak langkhesak tute hidi’a haatna hon guan (empower) ahihlam thei in, innsung Nu hihna ah, zi hihna ah, tanu hihna ah, mou hihna ah, Amah Thu toh kituak in ginomtak in, theihtawp suah in ana pang ni. Toupa’n mohpuakna leh dinmun hon piakte ah Amah mah kigolhsak gige in, Amah mah piina mah zui diing in i kihanthawn hi. Amah toh ahitheilou omlou hi (Matthai 19:26).

Numeite’n haatna gotna (empowerment) poimoh mah uh adiam? 
Pasal a diing a numei siam ahih dungzui un (1 Korinthte 11:9), pasal panpihtu diing kihi ahi (Genesis 2:18). Hiai thutakte pen numeite tung a thuneih suahna diing leh numeite delhden leh nuaisiahna diing a Toupa’n hon bawlsak ahi zenzen kei a, numeite dinmun leh a mohpuakna uh genna ahizaw hi. Pasal sang a niamzaw dan a ngaihdan i neih uh diklou ahi chih Genesis 1:27 ah achetna om hi. Huchi’n, Pathian in amah kibatpih in mi a siam a, Pathian kibatpih mahmah in ahi a siam; pasal leh numei a siamta hi.

Khelhna (Eden puuksiatna) ziak in khovel khangthu ah numeite simmoh, delhden, nelhsiah, muhsit leh mihing kimkhat bang a sim in ana omden uhi. Huchi ahihlai in, Jesu Khrist ziak a bukimna lam zuan lel, eite’n, khelhna ziak a numeite nuaisiahna leng i kiamsak hiaihiai diing uh ahi. Ahi, Jesu Khrist mel suun a bawllamdang a omlel i hihna uah, khelhna ziak a khovel khangthu leh tawndan a Setan in ana hekkawi thilte ei misiangthoute lak akipat i koihkhiak tam semsem diing uh poimoh hi. Hiaibang a, numeite toh kisai ngaihdan diklou tampite ziak in numeite’n haatna gotna poimoh uhi. Khoveldan bang a hatna gotna leh tawisanna hizawlou in, Pathian thu toh kituak a ahihna bangtak ua koihna leh ahi diing bangtak ua chiilna ahi zaw hi.

Numeite’n i theih d’ua poimoh mahmah chu,
Haatna gotna i neihna uh ahihleh, kicheisiamna leh kizem siamna hiam, nik leh puanten mantam pipi neih hiam, innsung, khotaang leh saptuam a i dinmun dungzui a mahni thudeihna hiam ah hilou hi; Ta leh nau neih leh kepna a lohchinna ah leng hilou lai hi.
Toupa Jesu in haatna hon gotna chu, Pathian’ tanu i hihlam i kitheihna ah, Toupa’n i mimal kitaitehna leh mohpuakna hon piakte thumangtak a amah deihbang toh kituak a sepkhiakna ah a om zaw hi.
Huai kia hilou in, ei sukkhaktheihna tantan a thudik leh Pathian’ Thutak gum a, hinpih a, genkhe ngam diing a Toupa’n ei ah nna asep aangvan zawkna ah haatna got in i omzaw uhi.
Pathian lau numei, ginna a dingkip, ahoihte gum ngam a, a dikloute “diklou mah ahi” chithei diing a hangsanna leh chihtakna kisin poimoh hi. Hiaibang nungchang ahihleh, apawlam ah i va lahkhiakma in, mahni innsung ah latkhiaksak masak poimoh hi. A mi a gum lou in, Pathian laudan sin in, thudik gum in, gen ngam ni. I hihkhelh chiang a leng hihkhial i hihlam pom ngam a, Toupa mai a kithamkham a, kithunun a, sianthouna nnasep ei ah muhtheih di’n, mailam i suan  zel diing ahizaw hi.
(Philippite 1:6 ; Matthai 5:6 ; Galatiate 5:22-23 ;  Kolossate 1:10)

Bawlhoih lellel a om ihihlam uh i kitheih uh poimoh peetmah hi. Bawlhoihna lam (Toupa’ mel sut semna lam) a poimoh mahmah khat ahihleh lei leh kam kisuum theihna ahi. Toupa’n haatna hon gotna pen i lei leh kam thununna diing in leng zang ni.
Khagah (kidektheihna) naakpitak in gahkhesak ni.
Lei toh kisai Jakob 3: 6, leh 8-12 in hiaibang in hon hilh hi: Lei ahihleh, meikuang hihmit zohlouh bangmai in, a kat chiang in suksiat tampi nei hi. Huai lei mah suum louh a om a, a hahkat luat leh gawtmun mei toh kipeh thei diing hial khop in khelhna leh kiaksiatna tuntu in pang hi.
I lei ua Toupa phat a, a thupina leh hoihna, a ginomna leh iitna, a hehpihna, zahngaihna leh vualzawlnate gengen a, A thute gengen i hihlai lai un, huai lei mah in Pathian bang a bawl i mihinpihte i hamsiat zel uhi; mi i engchih/heem chih ua, i kou ua, i tawng uhi. Mi gensiatna leh simmohna kampau suahna di’n leng i leite uh i khahzan zel uhi. Kam khat mah a kipat in phatna leh hamsiatna pawtkhe nak ahihmanin, huaibang a i hih nawnlouhna d’ua kisuumtheihna leh kithununtheihna toh Toupa Jesu Khrist in, Khasiangthou tungtawn a haatna hon guan (empower) ahihlam thei ni. Mi hihnaa di zawng leh muhsitna kampaute khawng zang tawm hiai-hiai diing in kuhkal tak in pan la ni (Isai 40:31 ; 2 Timothi 1:7 ; 2 Korinthte 4:16).

Nute mahmah thupi ve uh!
Isai 49:15
Numei in a tapa, a gil a gah ngei, hehpih louhna di’n a nau nawine lai a mangngilh thei a hia! Thei e, huaite’n zaw a mangngilh uh ahi thei, himahleh ke’n zaw ka hon mangngilh kei ding.

Isai 66:13
Mi, a nu’n a lungmuan bang in ka hon lungmuan ding; huchi’n Jerusalem a lungmuan in na om ding uhi.

Hiai i Laisiangthou chaang nih tegel a i muhtheih ahihleh, Pathian in ei, atate hon iitdan, hon khotuahdan, a lungsim i luah dim zohdan, hon phawkden ahihdan leh hon hehnem gige ut A hihdan i theihsiamna diing un leh a taaklatna di’n Nute zang tel hi. Nute ah Amah hihna i muh diing uh tampi hon koihsak hi. Toupa hoih hi.

Amau kilimsaklou zen a atate uh a di’a a kipumpiakna uh, Nu’ iitna ana mukhate’n i theisiam uhi. Nu hoihte tungtawn in Pathian Amah leh Amah kipahtawi hi. Toupa’ Agape iitna mihinglam a i muhtheihna uh leng Nute tungtawn mah ana hizel hi. Hon iit diing ziak uh amuh ziak ua hon iit hilou ua, a tate uh i hihziak un hon iit uh hitopmai hi. Ta gilou leh thumanglou hi’n, pian leh mizia  a leng gual phazoulou hi’n, engtat a iithuai lou hi’n, gimthuakna leh haksatna guantheilelte natawm leng a tate uh ahihziak un iit thouthou uhi. Nute iitna thupidan!

Huaibang a thupi leh manpha Nute iitna ahihlai in, Van a i Pa’n lei a i Nu hon iitna aleh simsenlouh in hon iit hi chih i lungtang ua i vomkip uh leng poimoh petmah hi.

Nute aw, hiai thu ah tawldam in ana kinga un aw: Ei sang a mi a et zawk diing (Philippite 2:3-4), ei hoihna diing zong lou a, mi a di’a hoih zon zawk diing (1 Korinthte 10:24), iit tak a kilainat tuahchiat a; pahtawi lam ah, kideihsaktuah chiat diing (Romte 12:10) chihte khovel’ muh diing a Nute tungtawn a A puangzaakte kia hilou a, etton diing a hinpihte di’n Pathian in khutzat in hon zang hi.
Ta leh nau etkolna ah, na khitui sente uh, na gimnate uh, na kimuan zohlouhnate uh Toupa’n gah hoihtak a hon gahkhesak diing ahi, Amah na belh naak uleh. Galatiate 6:9 in hon sinsak mahbang in thilhoih hih chimtaak lou diing in i kihaanthawn hi ; I belh Pathian in a hunhun in gah hon lousak na diing ahi, lungkia a i tawpsan kei naakleh.
Pathian in na tate uh kem diing leh amau hinkhua ah nou sese in na sepkhiak ua pha diing hon sehsak hi. Huai nna manpha sem diing a midang hilou a nou mah tanvou hon piakte na hi uhi. Manpha na hi uh. Toupa’n ta le nau kepna ah na poimoh uh bangkim toh hon thuam sunzom hen aw!

Nute aw, Khovel a Jesu khrist mel vaak taangsaktute nahi uhi:
“Innsung nnasem maimai” chih khawng a housiatna leh simmohna kampau na zaak chiang un, na mohpuakna uh semkhe di’a hahkat mahmah nahihlam uh, mohpuakna hon petu Pathian in thei ahi chih thei un aw! Huai ah lungkimna na mu diing uhi. Innsung nnasem a om Nu leh Zite athupina uh phawk pih in, amau le’ng phawksak zel diing in kuapeuh i kihanthawn hi. Amau hinkhua nikhat lel leng koppihkhaloute’n phattuamna neilou di’n thu khensak sak keini. Pathian in amaute huaibang nna sem diing a asap ahi. Khrist Sapum kahiang tuamtuamte lak a kahiang poimohtak a pang ahi uh chih i theih uh poimoh hi. A nitha uh pe diing chileng, tampi mahmah lohkhe gige diingte ahi uh chih leng i thei di uh. Khawlni nei ngeilou uh ahihman un, a tung uah theihsiamna i suah zel diing uh aw! I dawn zangkhai theihna a omleh leh huh ni. Innsung kem a, innkuanpihte khual a, hehnem a, thuhilh a, sinsak a haanthawntute ahihna uh nep ngaih kei ni. Ahunhun in pahtawina leng poimoh sam ua, avangkaal inleng duatna poimoh uhi.
Innkuan leh innsung adi’a kipumpiak a amau poimoh natawm limsaklou a midang teng poimoh leh nget subuchingte ahi uhi. Amau leh amau kizem leh kizuun man lou zen a innsung a, tawlnga man ngeilou Nupi tamtakte i phawk a, atung uah i kipaak petmah hi.

Lungke ngoih ngoih a, tawl dimdem kisa a, kuamah pahtat leng lohlou a om Nupilate adiak in zahtatna i pia hi. Pasal neihna  mun a kibawllemna le’ng sikhop uh ahihlai in, theihkhelh in omveu zomah uhi. A pau uleh lah, ‘thuneih ut’ chih lohtaak ua, a pau kei uleh lah, ‘kisathei’ chih lohtaak zel uhi. A kampauteng ulah amau douna diing mah in leh zat in omzel hi. A nau neih khit uh apoimohzah tan natawm uh tawldamsaklou leh aliamnate uh natawm dam man lou zen a mohpuakna got a oma, semkhe di’a sawlluih a omte ahi uhi. Ahuchihnalam ua, damsung daih diing kawng-nna leh khel-naa leh poihlawnna khenkhat bang neih kholoh hial khop a akipiakzohna uh thupi i sa petmah hi. Toupa’n amaute haksatna phawkpih lua hi. A poimoh bang unleng huh gige hi.
(Sam 56; 8 ; Sam 139:1-18 ; Isai 43:1 ; Matthew 10:30 ; Johan 10:14-15 ; 1 Corinthians 8:3 ; Nahum 1:7 ; Paunaakte 18:10)

Ahun neih teng uh tate leh innsung adi’n pekhin sipsip in, tawldam man ngeilou in, gim dimdem in, chinglou kisakna toh, pahtat louh in om sek mahleh uh, a iitna uh athupi mahmah ziak in, zingkal teng in kisakhia ua, thathak toh ahih teng ngeimah uh hihnawn zel diing a kuhkaltak a panlate ahihman un, zahtatna saangpi i pia hi.
Nute na thupi lua uh!
Nute na ngaihsanghuai lua uh!

Ta leh nau etkolna ah chin leh siam kisa lou sek in, tate kep khelh di lausek mahle uchin, huai mohpuakna semkhe di’a Toupa’n nou sese hon sep ahihman in Toupa mah in hon kep pih diing hi. Na mohpuakna uh hon zohpih diing in Amah muang un aw!

Tu hun mansuah zen a tate kem a tate khualna ziak a pang tuntun Nute Toupa’n hon phawk law mahmah ahi chih na thei diing uh aw! Toupa’n na gimnate uh gahphatak a tu khawnung a saptuam leh khotaang ah makai muanhuai pipite tungding ngei di’n i lamen ahi. Saptuam leh khotaang ah dinmun poimoh taktak len diing a na gim pih mahmah uh, na tate uh zang diing ahi chih thei in, na hihhih diing uh Amah laukawm in ana hih le uchin, Toupa amah hih diing thei lua hi. Amah a di’n a haksa lua omlou hi (Jeremia 32:27).

Thukhitna:
Paunaakte 31 i thei chiat uhi. Numeite’ chit louhna leh bukim louhna genna di’n hiai bung zat in om taangpi sek hi. Huai kia hilou in numeite selphouna leh kouna di’a Toupa’n hon piak hi-awmtak in, huaibang diing in dikloutak a zat khawng in om sek hi. Bangziak a hiaibang a zang i hi ua i chihleh, Khristian Numei manpha tehnadan chauh a i zat ziak uh hizaw hi. I theihsiam di ua poimoh mahmah chu, i Laisiangthou’ tehna ah a chin kuamah i omkei ua, himahleh, phaakchiam delh diing ahihna ah, huai di’n i kichiil uhi. Huaidan mah in, Paunaakte 31 pen tehna dia zat ahihsang mah in huaibang Numei leh Nu hong hi diing a Numeite vualzawlna leh hasotna a zat diing ahizaw hi; Sepkhiak zah tehna/bukna ahihna sang in, phaakchiam delh diing ahihlam phawk a, huai diing a haatna kigot (empower) zawk diing ahi.
(1 Thessalonikate 5:11 ; Romte 15: 2&5)

Toupa’n hiai laigelh simkha numei tengteng Amah laudansiam numei hithei diing in hon kem in hon vualzawl chiat hen. Hiai laigelh simkha pasalte le’ng, Pathianthu toh kituak a numeite huai leh haatna guantu (empower) diing in Toupa’n hon zang hen aw, Jesu Khrist min in. Amen.

-Chingngaihlian Tunglut
May 8, 2021/ Article No. 24

(Laigelh toh kisai kupbeh ut leh dotnuam neite’n  +919892316430 ah laigelhtu thuzaak theih diing hi.)

Chingngaihlian Tunglut
WRITTEN BY

Chingngaihlian Tunglut

She is one of the two co-founders and the in-house counsellor. Her freelancing works include lots of voluntary and 'Pro Bono' counselling in church and community. She is also extensively involved as a counsellor at Bombay YMCA Counselling Centre, CBD Belapur, Navi Mumbai. She has been trained and certified in several Mental Health and associated courses. She is also a certified trainer. She is passionate about young people and the issues they face. She has facilitated workshops on Mental Health and other relevant issues and is involved as facilitator in counselling courses and Sunday School teachers training from time to time.

(Please contact her for seminars and workshops about adolescent and youth issues and mental health etc. As a trainer, she is also passionate about training and equipping people to better serve the body of the Lord Jesus Christ in children, youth and women ministry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment