PATHIAN VUALZAWLNA

0

Kuapeuh in Pathian vualzawlna i tang ut chiat uhi. Vualzawlna tang i nau pihte kua te hiam i muh chiang in Pathian vualzawlna ahi i chi zel uhi. Chih leh bangchi bang in Pathian vualzawlna i mu thei semsem dia? Noah leh Abraham in Pathian vualzawlna bang ziak a tang thei uh adiam? Tua vualzawlna a muh na ding ua bang chi om uh a, bang nna sem uh hiam? chihte amau tangthu apat i gen theih dandan in i gen ding.

Amasa in Noah in bangziak a Pathian vualzawlna hiai zah ta a dong hiam chih i en masa ding.
“…Pathian in lei a en a, ngai in, a sekhinta a; sa tengteng in leitung ah a omdan uh a hih sekhinta uhi. Pathian in Noah kiang ah, “Sa tengteng beina ka ma ah a hongtungta. Amau tawn in lei hiamgamna in a dim khinta ngal a. Ngai in, lei toh amau ka hihmang ding. Nang a ding in meilah sing in long bawl inla; long ah dantante na bawl ding ahi.” “….Huchibang in Noah in a hih a; Pathian in a kiang a thu a piak tengteng bang in a hihta hi.” – Genesis 6:12-14, 22.

Laisiangthou a i sim a i theih mah bang in Pathian in leitung tuipi a ahihsiat ma in, Noah kiang ah long (Ark) bawl ding in thupiak pia hi. Noah in Pathian thupiak bang in khat-khit-khat in bawl toutou in tuipi a hong om chiang in amah leh a innkuan pihteng suak ta hi. Pathian in tuipi a bei sak zoh apan in Pathian vualzawlna tampi in vuk hi. Noah in Pathian apat long bawl ding a thupiak a muh lai in bangmah theilou ding in agingtak huai hi. Tulai hun dan a siamna nei le hilou ding a, long ki chi himhim leng mit in mu ngeilou ding hi. Pathian thupiak bang in thumang tak in bawl toutou hi. Huchituk a lian long bawl na ding a ahaksa leh gimna tampi toh a om lai in dotna khat mah leng a bawl lam i mu kei hi. Bangziak a Pathian in hiai ‘long’ hon bawl sak a chih dotna himhim i mu kei hi. Huchi’n Pathian in tuipi a gawt ding ahi chi a ahilh in leng dotna a bawl lam i mu kei lai hi. Noah in Pathian thu amang dan leh a migit dan chiangtak in hiai ah imu thei hi. Vualzawlna tangtak mah ahi chih Noah tangthu apat in sin khia hi.

Tun Abraham in vualzawlna adong dan i en nawn ding. Abraham tangthu a theilou om ding in i gingta kei hi. Kum 100 aphak in Pathian in tapa ‘Isak’ pia hi. Isak hong kanglet takin Pathian in halltum thil lat a lan ding in thupiak pia hi. Hiai ah ngaihsut na pe zual leng kum hiai zah a Pathian in tapa apiak, a it mahmah bangziak a hiai bang a thupiak pe zel adiam chi in ngaihtuah theih hi. Himahleh Abraham in kam khat mah a leng a ziak donglou in, chih a aom bangbang in sem buching hi.
“..Abraham beltak in a thou a, sabiltung a bawl a, a kiang ah a tapa Isak toh sikha tangval nih a pi hi. Haltum thillat ading in sing a eka, a thou a, Pathian in a hilhna mun lam ah a paita hi.” – Genesis 22:3
“…Pathian in a hilhna mun a va tungta ua, Abraham in huai ah maitam a doh a, sing a chiangkhawm a, a tapa Isak a hen a, maitam a sing tung ah a lumsak hi. Abraham in a khut a lik a, a tapa thahna ding temta a la hi.” – Genesis 22:9-10

Pathian in Abraham a ze-etna bang a thupiak a bawl dandan ahih ziakin, a lungsim ah Pathian it taktak ahih dan chiangtakin i mu hi. Abraham in haksa asak dan, a lunggim di dan i gen zou kei ding, himahleh a petu pa Pathian a amuang na leh Amah a ginna a neih ziak a hiai bang haksatna te thuak ngam ahih dan leng i mu hi. A tapa bangziak a haltum thillat a laan ding ka hia chi a dotna kammal khat leng bawllou in Pathian thupiak bang a asep buching thupi hina tel e maw. Hiai bang a ze-et na hun te ah Pathian deih na bang a ki tuk-lut pen ei adia hoih zaw ahih dan leh bangkim tung a thu nei Pathian deihdan ahi chi hon sinsak hi.

“…Hiai thil na hih ziak leh na ta neihsun na it louh ziak in keimah in ka kichiam hi. K’on vualzawl ngeingei dia, van a aksite zah leh tuipi piau a piaunel zah in na suante ka pungsak ngeingei ding. Na suante’n a doute uh kulh kongkhak a nei ding uhi. Ka thu na man ziak in na suan ah khovel a chichih vualzawl in a om ding uh” a chi hi. – Genesis 22:16-18

Ei te’n leng bang chi bang in Pathian vualzawlna i mu thei dia? Noah leh Abraham tangthu i sim a imuh bang in, Pathian thupiak amang dan uh leh a thupiak angaihkhiat dan uh i mu hi. A ziak asan leng theilou hi na pi Pathian a pan thupawt a mang dan uh i theithei hi. Ei te’ leng ki ngaihtuah leng, i na sep leh i thil bawl te’ eimah utna ziak lel a sem buching i hi kha hia? Ahih keileh Pathian a pat lam-etna i neih ziak a semlel i hi zaw hia? I innkuan pihte, i nam leh ei ading a sem leh bawl i hi kha hia? chih iki ngaihtuah thak ding uh. Noah leh Abraham in bel Pathian a pat lam-etna amuh ding uh lam-en hi zaw lou in Pathian thupiak zuih ding ahih dan leh, a thu amang ziak uh ahih dan i mu hi. Noah leh Abraham bang a haksatna hun a tangngam ding te tangngam ding leh Pathian deihdan a hinkhua zang thei ding in i hanchiam thak ding uh. Haksa i tuah hunte a bangziak a hiai bang thuak ka diam chih hi zawlou a, Pathian kiang a kipahthu genna a zang thei a, Nang mah deihdan leh na hih nopnop ka tung ah hon tungsak in chi zaw thei ding in pan i la thak ding uh. Haksa tuak iki chisek a, himahleh haksa i tuahte thupi lua hilou a, i thuak zohlouh ding Pathian in hon pe lou hi. Hiai bang haksatna leh ze-etna i tuah te ei ading ahoih leh Pathian mel i muh semna, Amah toh iki naih semna leh a vualzawlna i muh sem na ahih dan i thei thakthak ding.

Noah leh Abraham tangthu leh saulou a i thugelh theihte tungtawn in Pathian in simtute tengteng theisiam na hon pia henla, i niteng hinkhua a haksatna hiam, ze-etna i tuah hunte a Pathian a ki nga thei gige ding in hon ompih in hon vualzawl chiat hen!

 – Thangginom Hangshing
(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing hi.)
June 17, 2020. | Weekly-Inspiration – 24)

Thangginom Hangshing
WRITTEN BY

Thangginom Hangshing

He is one of our co-founder. Apart from writing our 'Weekly Inspiration' and expending himself  in technological works in church and community, he is also our technological whiz who single handedly created, managed and run this website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment