March 6

March 6, 2022

BANGKIM A KIPAHNA:
(Ni khat khit ni khat zel a, ni 365 sung kipaak dia chouna)– Chingngaihlian Tunglut

Ni 65na (March 6):
Niteng hinkhua toh hong ton zelzel haksatna i tuah chiang un Pathian i ngai diak uhi. Ahia lah, niteng hinkhua ah, Amah limsak ngellou leh Amah toh kizopna ahoihna dia pan le la ngellou i hih uleh chu, haksatna i tuah chiang un, i lunggulh bang un, A hon ompihna, khamuanna leh iitna i phawk kholkei diing uhi. Mangbat hun chauh a dia Pathian deih i hihleh zaw, Amah deih i hikei ua, Ama’n hon piaktheih ei phattuamna dite chauh deih i hizaw uhi. Huaidan a Pathian lametna nei a, Amah toh kizopna nei dan a kikoih i hih uleh, kivel chet poimoh mahmah diing hi. I buaisiat chiang ua Amah toh kichimattak a va om guih theih hilou ahihziak in, huaibang hun a i buailouhna di un, hun teng a kichimattak a om poimoh hi. Huai dia eilam ah pan i laak theihdan leh Amah i naih theihdan khat chu niteng a thuumna neih ahi. Ann nekma a thuumna i neihzualte bang uh hilou in, huntuam seh khiak khat nei a, ei kia a, i hihna bangtak a, bangmah ki-iim leng neilou a, Toupa kiang a eilam thu va kigenna thuumna poimoh hi. Huaibang hun ah, Athu toh kituak a niteng hinkhua a pan laak diingdan, khelh kiphawkna leh theihtelna tuamtuam leh adangdang, apoimoh bang in hon na phawkkhesak zel hi. Hiaibang thuumna hun bawl haksa sek mahleh, Pathian toh i kizopna bawlhoih petmah ahihziak in pan lathak ni in, niteng ahih hial kei lehleng, a mun thei pen in hihleng, Toupa toh i zopna leng kinai hiaihiai diing hi.
Thuumna poimoh i hihlam uh thei a, i Hondampa’n khovel ah hong pai lai in, i thuum diingdan natawm uh, hon hilh ziak in Pathian tung ah kipahthu gen ni. Thuumna tungtawn a Amah naihthei leh Amah toh kizopna bawlthei dia lem hon geelsak ziak in Pathian tung ah i kipaak petmah hi.

Laisiangthou kawkmuhna: 1 Kronikul 16:11 ; Ephesate 6:18 ; Jeremia 29:12 ; Jakob 5:13; Matthai 26: 41 ; John 15:14 ; Matthai 6:9-13.

Chingngaihlian Tunglut
WRITTEN BY

Chingngaihlian Tunglut

She is one of our co-founder and our in-house counsellor. She does freelance counselling in church and community. She is also involved as a counsellor at Bombay YMCA Counselling Centre, CBD Belapur, Navi Mumbai.
Book Appointment

THEIHSAKNA:

 

Mimal buaina tuamtuam ziak leh Kumtawp Khrismas chihte a hong nai toh Weekly Inspiration category a laigelh toh kisai tu kum a omlai teng kikhol tadih phot ding hi.

Dam a kum thak muh lamen in huai hun ah hon kipan nawn ding hi.

 

 

Khrismas 2022 leh Kum thak 2023 kipaktak leh manphatak a zang thei chiat ding in Toupa'n hon ompihin hon vualzawl chiat hen!

 

Kipak ung!