TUPMAWNG A PATHIAN ADIA KHOSAKNA

0

I thupi ah tupmawng chih thumal kahon zang a, hiai tupmawng chih thumal i sim toh kiton in i lungsim ah bang hon dawk masa de aw kachi hi. Thil himhim i hih ut uh a om chiang in tupna om masa lou theilou hi. Tumlou pi a thil hihhih chih om thei mengmeng ding in a gingtak huai keihi. Hiai thumal tupmawng kichi in ka lungsim a hon luah mahmah hi, khovel kitaitehna lam chituamtuam a om a, hiaite awlmohlou di chi i hi zenzen kei. Himahleh hiaite ah i huntam zaw uh abei sek hi. Banghiam tupna i neih ziak ua tua bang a hahpan a om i hi zaw uhi. Himahleh i Khalam dinmun uh, i sihnung ua i hinkhua ding uh ngaihtuahna a hun i piak uh atam mahmah kei chileng i genkhial ding kakigingta keihi.

Nikhat a Laisiangthou simna ding hun piak ding chih lel leng tupna a neih a ngaitel hi. Lungsim a tua le om kha mahmah lou, i niteng khosakna di uh, i nopsakna di lamkia uh lamen in i hunte uh i zang bei zungzung uhi. Thil neupen i hih ut uh a om chiang inleng tupna a om masa sek hi, hiai in tuate sep buching utna hon neisak a, ngaihtuahnate pia in tua i tupte sep theihna ding in lampi i zong zel uhi.

Tupna neih a poimoh dan tua teng i gen nung un bangtan hiam ah ngaihsutna khat i neichiat uhi. Pathian in bang ziak aleitung a hon omsak ade aw chih maile houchik himahleh ngaihtuah tham a ching mahmah hi. Hicia leitung a khosa lel ding a nute’ gilsung apan piang maidan a kingaihtuah lel i hih khak ding uh alauh huai mahmah hi. Mahni nopsakna ding hiam, kipahna ding leh mite om bangbang a om ding a leitung a om i hi zenzen keihi. Pathian in ei ah tupna leh lametna a hon nei hi. Tuate saulou in i en ding.

“Toupa na Pathian uh na lungtang tengteng un, na lungsim tengteng un, na hatna tengteng un na it ding uh ahi.” – Deut. 6:5

“Toupa sikha Mosi in Toupa na Pathian uh it a, a lampi tengteng tawn a, a thupiakte zui a, amah len chinten a, na lungtang tengteng uleh na kha tengteng ua amah na sem chiatchiat dia a hon thupiakte, huai thupiak leh dante pilvangtak in limsak un” a chi hi.” – Joshua 22:5

Hiai i taangtel ah chiangtak in a theihtheih mai hi, i Toupa i Pathian i lungtang tengteng, i lungsim tengteng leh i hatna tengteng a it ding chih ahi mai hi. Khovel a i khosakna uah, i niteng hunzatna uah bang buaipih pen in i neisek uh a? I buaipih tampen uh zaw i awlmohpii pen uh ahi sek hi. Hiaite bang ziak a awlmoh i hia le? I lungsim uh a hon luahpi pen ahih ziak ahi nawn hi. Dotna khat kidong nawn leng, hiai bang a awlmohna toh bang hiam i sepna uah Toupa phawkna lungsim a om zelsam hia? Om sam, om zel sam, om khollou, om mengmeng lou chihte chu a dawngna ahi pen hi. Himahleh Pathian hon deihdan zaw Amah lungtang tengteng, lungsim tengteng leh i hatna tengteng a itding, phawk tawntung ding chih ahi pen hi. I taangtel ah “….amah len chinten a”  chih thumal in gen nei kasa mahmah hi. I Toupa toh zaw kiton gige ding mah hina e chih hiai mai inle i thei uhi. Kuamah Pathian mai ah hoih bukim i omkei uhi, tua ahihziakin hunteng a Toupa phawk gige kahi kichileng zuau gen i hi thei hi. Himahleh tupna om a Toupa toh kituakna taktak neimite ading in hunteng a Amah toh kithuahtheihna, lungsim a veina leh itna a om theihna lampi a om gige hi. Tuate chu athilsiamte i kiim-i-kiang a etmai inle kipahthugenna ding, Amah toh kikholhna diing adim in aom sek hi. Thupina leh pahtawina piak gige ding ahihdan leh hiaite tungtawn kia ale Toupa toh omkhawm theih ahihdan i muthei uhi. Hiai bang a i om theihna ding un tup taktakna lungsim neih mah ahong poimoh pen hi.

“Hiai khovel dan bang in omkei unla; Pathian deihlama hoih leh, lungtuahhuai tak leh hoihkim na theihtel theihna ding un, na lungsim uh a thaka om in hong lamdang zawta un. – Romte 12:2. Khovel dan bang a i om chiang un Pathian deihdan aom ding thil hithei ahikei hi. Khovel lawm hihtoh Pathian lawm hihkhawm chih a omthei keihi.  Khovel dan i chihchiang in gendan tampi aom thei hi, tuate lak ah duh-aamna, angkhawmna, hukna, hehna, thilhoihlou hih zongsatna leh guktakna chihte khong tamlou a i gentheih ahi. Hiaite nei leh hih khawmkhawm in Pathian deihna bang aom theih ahi keihi. I ngaihtuahnate uh khek a Toupa adia hinkhua i zat uh apoimoh mahmah ta hi. I theihchiat sa mah bang un khovel in hoihlam a nawt nawn kei hi, tua i omdan bang un bang chiktan i om theilai mah ding ua chih lel leng kuaman i genthei kei uhi. I Toupa hongpai ding zaw nai mahmah ta hikha ding hi. Theih gige dia hoih mahmah ahihleh i leitung hinna abei chiang in ei adia khovel bei ahimai hi. Sihna i tung ua hongtung lou ding chitheilou i hih ziak un mansa a om hun ahi ta mahmah mai hi. Sih Khamuannate i nei taktak ta hia chih kidot apoimoh gige hi.

I niteng hunzatna ah bang chi’n Toupa toh i tonkhawm thei gige ding a? Tupna taktak nei a Amah toh kal i suan uh apoimoh hi. Hiai bang atupna i neihlai un Toupa mah toh tupna i bawl uh apoimoh hi, eimah hatna a i zohding bangmah omlou ahihziakin. Toupa ompihna hunteng ah, thilteng ah apoimoh hi. “Mihing lungtang in a lampi a ngaihtuah a: himahleh Toupa’n a kalsuante a bawlsak hi.” – Paunakte 16:9. Toupa toh tonkhawm dia hinkhua taktak i patchiang un mahni hihnate kimangngilhna in a hon zuiding a, Toupa honpi dandan in hinkhua i mang thei ding uhi.

I thukhitna ding in Toupa deihdan in om photphot in khosa photphot leng Khamuanna om gige ahih dan i  Laisiangthou amun bangzah hiam ah i en ding.

“Huchi in i Toupa Jesu Khrist mahmah leh Pathian i Pa, eite honitpa leh hehpihna ziak a tangtawn a khamuanna leh lametna hoih hon pepan, Na lungtangte uh hih khamuangin, thil hoih hih leh thugen chiteng ah hon hihkip hen.” – 2 Thes. 2:16-17.

“Huchi in Pathian muanna, lungsim himhim a theihzoh vuallouh in Khrist Jesu ah na lungtang leh na ngaihtuahnate uh a hon kepsak ngeingei ding hi.” – Philippite 4:7.

“Khamuanna k’on nutsiat a; keimah khamuanna k’on pia hi; khovel in a piak bang in k’on pe kei hi. Na lungtang uh hihmangbat in omkei hen, lau leng lau kei hen.”– Johan 14:27.

Hiai bang Khamuanna tuh i Toupa hon thuchiam ahi a, Amah amuanhuai hi. Hiai khovel a Toupa a Khamuanna taktak neihkhan a manpha leh poimoh thildang om keihi. I hunte uh Toupa adia zang a, Amah toh tonkhawm gige mite hithei ding leh tupna taktak toh hinkhua zang thei gige mite hi ding in simtute Toupa’n hon ompihin hon vualzawl chiat hen!

“Huan na hih peuhmah uh thugen ah leh thilhih ah amah ziak a Pa Pathian kiang a kipahthugen kawm in Toupa Jesu min in hihvek un.” – Kolosate 3:17.

Toupa’n i thugelhte tungtawn in theihsiamna leh Khamuanna i tanchiat uah hon  piak i ngen a; theihna bukim louh ziak a i  gen khelh omte angaihdamna i ngen lailai hi.

  • Thangginom Hangshing

 (Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing)

7th July, 2021 | Weekly-Inspiration – 77

Thangginom Hangshing
WRITTEN BY

Thangginom Hangshing

He is one of our co-founder. Apart from writing our 'Weekly Inspiration' and expending himself  in technological works in church and community, he is also our technological whiz who single handedly created, managed and run this website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment