ZINGCHIANG THU AH KIUANGSAK KE’N

1

Huchi in a zing ading lunghimawh kei un, a zing in amah ading a ki lunghimawh tawm ding ziak in. Ni khat ading in ni khat gimthuak a hun hi.” – Matthai 6:34

Tulai hun in lungsim hon la thei ding khovel ah atam mahmah a, tuate’n Toupa ompihna i phawk ding bang tak un a hon phawksak thei keia, Amah toh hong ki gamla sak huaihuai zomah hi. Ngaklahna, lunghihmawhna, dahna, lungzinna, thangpaihna, thuakgimna, leh maban ding ngaithuahna a lunggimna chihte’n i niteng hinkhua uh a hon zelsuak hi.

I tangteel ua Jesu’n hon sinsak “Ni khat ading in ni khat gimthuak a hun hi.” chih tuh taang tung a mipi tamtakte mai a agen (sermon on the mount) ahi chih Matthai 5 apat 7 kikal sung ah chiangtak in a theihtheih hi. Mihingte’ maban ding ngaihtuahna in thil tuamtuam hih sek mahlehang, zingchiang a bang ki suak ding hiam chih lel leng i thei kei uh a, i hihtheih uh a tawm mahmah hi. Damtak a nithak hunthak te niteng a mu teitei ding i hi uh chih maimai leng i chiam thei kei uh a, i hinna uh a dengdel mahmah hi.  “Zingchiang thu ah kiuangsak ken; ni’n bang a hon suahpih ding chih lah na thei ngalkei a.” – Paunakte 27:1.

Toupa toh tonkhawm lou a eimah utdan a om a, pil kisa a maban ding ngaihtuah a lungmuang tak a i om khak ding uh aluah huai mahmah hi. Leitung a khosa a omlai i hih ziak un maban ding ngaihtuah louh theihlouh mah hi. Himahleh eimah hithei kisa a om a, hon pia a hon guantu Toupa phawk lou a hinkhua i zat ding uh a lau huai hi. “Mihing lungtang in a lampi a ngaihtuah a: himahleh Toupa’n a kalsuante a bawlsak hi.” – Paunakte 16:9. Tua ahihziakin i thilhihpeuh uh a neulua a lianlua chih omlou a Toupa toh tonkhawm a, Amah deihlam ahi na hia, ka thil hihte, ka thilbawlte leh ka ngaihtuahte Amah mitmuh ah pomtak ahi na diam chia i ki dawt uh a poimoh gige hi.

Mihingte’ pilvang theihtawp a pilvang i kichih nung unleng a khonung in i omdan uh, i gamtat dan uh huai ah huchi khazaw leng, kahih khiallua, kahai lokha chih hun bang a om zel hi. Hiai in Toupa ompihna Amah toh ton khawm poimoh hina e chih hon sinsak hi.

Banghiam dinmun khat nei a, lohchinnate hiam, ahihkeileh midangte sang a hoih tungtuan na khat om chiang in kisaktheihna lungsim neih bang leng a baihlam nawn mahmah hi. Pau vangtang a i na neih khaksek uh tuh zingchiang a hohna ding, program zat ding khong a om chiang in damleh chih hiam, Toupa’n pha a sak leh chihte om sese lou in, zingchiang in… zingchiang in aw… chi’n i gensuk zauzau sek uhi. Pilvangtak a ngaihtuah siamnate nei a, Toupa phawk tawntung hi leng zaw kihuchi zauzau lou ding a, kiniamkhiatna toh gendan kilawm zaw a kigenchiat ding in ka gingta hi. Sawltak Paul kampau maimai inleng tua i gente hon genkim vek hi. “Pathian in a phal leh na kiang uah ka hong nawn ding” chi in, kampha in a khen a…” – Nasepte 18:21

 Jakob lai khak ah leng hichi’n a hon thuhilh hi, sausim mahleh i simsuak ding uh. Kisathei lou dia vauhilhna.

“Tun ah noute’n ngai un, “Tuni hiam zingchiang hiam in, huai khopi ah i hawh ding ua, huai ah kum khat i va tam ding ua, i sumsin ding ua, punna i mu ding,” chite aw. Zingchiang a bang hong om ding ahia chih nathei kei uhi. Na hinna uh bang ahia? Mei sawtlou kal a hongdawk a, mangnawn lel bang na hi uhi. Huchi in “Toupa’n pha a sakleh i dam dia, hiai hiam, huai hiam i hih ding” na chih ding uh ahi. Himahleh na ki-otsaknate uh na suangzaw ua, huai bang suanna tengteng gilou ahi. Huchi in kuapeuh thil hoih ding thei a hih tuanlou zaw amah ading in khelhna ahi.” – Jakob 4:13-17.

Tunia i kidot nop ahihleh zingchiang a i sawmte uh, i hih dingte uleh i hohna dingte uh Toupa’ kiang thumna ah i dong zel hia? Tua ding in i kisa chiat ni, thathak la thak chiat ding in i kingen hi.

“…Huchi in a zing ading lunghimawh kei un, a zing in amah ading a ki lunghimawh tawm ding ziak in.”

Zingchiang a bang hongtung ding hiam chih lunghimohna i neihlai un tunia bang hon tung ding hiam chih lel leng i genthei kei uhi.  Hun paisa a i na thiltuah te uh, a hoih hia, hoih lou hia i lungsim uh hon sukha omte ziakin tuni hun hoihtak Toupa’ hon piak pen zang manpha theilou in leng a om theih hi. Nidang a i na hih khelh leh bawl khelhte uh om mah leh tuate va bawl kiktheilou di hang a; la kik-utleng le ki la kikthei lou ding hi. Tuate ziak a tunia hun hoih i muh pen thadahtak leh nguitak a i zat ding uh hilou hi, tua te tungtawn a thathak te la a Toupa a i kihih hat uh a, Pathian hon sapna te thei a tunia hun hoih i muhte uh kipaktak a i zat ding uh ahi zaw hi. Sawltak Paul in hon hilh bang in, “…himahleh thil khat ka hih; nunglama omte mangngilh in malama ompen ka delh hi; Khrist Jesu a Pathian sapna sang kipahman mu ding in phak chiamna ka delh hi.” – Philippite 3:13-14.

Niteng a i hunzatna uah buai theihna ding hunkhop om thei mah ahi chihleng i pom theih uh apoimoh hi. I Laisiangthou mahmah inleng mun tuamtuam a maban dingte a lunghimawh lou a, Toupa khut a kingak ding ahihdan a hon sinsak hi. A ziak “Ni khat ading in ni khat gimthuak a hun hi.” Haksatna leh buainate i tuahchiang un, lungkhamtak leh nguitakin om keini. Niteng a i puakgik hon puaksaktu Toupa om gige ahi chih phawk in, Amah khut ah ki nga gige ni. “TOUPA tuh phat un, huai niteng a i puakgik hon puaksaktu; amah tuh Pathian, eite hon hondamtu ahi.” – Sam 68:19

Tu khang ah, ahihkeileh ei khang ah Toupa vualzawlnate’ ziakin bangkim ah khantouhna thupitak leh masawn na i nei toutou uhi. Mi atam zawte nek-le-dawn ding, silh-le-ten ding a buaite a ki hi nawn kei hi. Maban a nopsakna ding, hauh utna, neih utna leh minthang na dingte in i buai zawta uhi. Tua te a sia i chi zenzen kei a, himahleh tuate buaipihna a hunte i zat sek mah bang un Toupa hon sapna i tangtawn mun ding uah ki taiteh zaw leng manpha zaw sem diing hi. “Lei a, leikha leh tuiek in a neksiatna ah, gutate’n phenvang a a gukna uah gou kikhol kei un. Van ah, leikha leh tui ek in a neksiatlouhna ah, gutate’n a phen ua a guk samlouhna uah, gou kikhol zaw un.” – Matthai 6:19-20

Tuni’n bang i sin khethei a? Hongtung nailou maban thilte ah lungkham het keini. Toupa ah ki nga peuh in Amah deihdan in om photphot in, hing khe photphot leng i poimoh leh taksapte a hunhun in a hon pe ding Toupa ahi hi. “….Huai tengteng na poimawh uh chih na Pa uh van a om in a theigige hi. A gam leh a diktatna zong masa un, huchi in huai tengteng a honpiak behlap ding hi.” – Matthai 6:32b-33.

I thukhitna ding in, nikhat ni chia si ding i hih ziak in, tuni pen na sihni ding in kikoih gige inla, Toupa hongpai ni a kaihthoh a om ding in mansa in ka om hi chithei chiat ding in simtute Toupa’n lungmuanna leh Khamuanna toh hon ompihin hon vualzawl chiat hen!

Amen!

Toupa’n i thugelhte tungtawn in theihsiamna leh Khamuanna i tangchiat uah honpiak i ngen a; theihna bukim louh ziak a igen khelh omte angaihdamna i ngen lailai hi.

  • Thangginom Hangshing

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing hi 24th  February, 2021 | Weekly-Inspiration – 60)

Thangginom Hangshing
WRITTEN BY

Thangginom Hangshing

He is one of our co-founder. Apart from writing our 'Weekly Inspiration' and expending himself  in technological works in church and community, he is also our technological whiz who single handedly created, managed and run this website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ZINGCHIANG THU AH KIUANGSAK KE’N

  1. 1. Amen.

    2. Topan Athu siangthou tungtawna na sermo hon vualjawl hen.

    3. Gingtute adia Khalam Ann huang tamsem luikhua ding in Topa’n a sikha hin vualjawl hen aw.

Book Appointment