ZINGLAM THUMNA

0

Covid-19 ziakin mitamtakte’ sep ding om lou leh sepna a khawl sak in I om uh a. Khenkhat te bel sem  kei le uhleng loh muhding zah mu in nuamsak in a om thei uhi. Huchi bang a hun haksa I tuahlai un I khosak dan uh atuam hi, ana hithei deuh I om ding ua, haksa taka ana om a, zingchiang a nekding ngaihtuah a lungkham tak a khosa leng I om ding uhi. Hiai hun tuh a neite’ adia midangte I panpih theihna hun om sung ahon hi thei a, ei gingtute’ adia Pathian hon itna I unaupihte’ tung a I lahna a nanung leh a poimoh mahmah ahong hi thei hi. Tua ahihziakin I unau panpih ding aomte tuh I panpih a, amaute hinna ding I khotuah tuh I mohpuak ahi hi. “Kuapeuh khuttawi lian mitnei (mi thilphal) vualzawl in a om ding: mi genthei kiang a a tanghou a kipan a piak ziak in.”  – Paunakte 22:9

Himahleh thil hihhoih leh thilphal mangngilh kei un; huaibang kithoihna tung ah Pathian a lungkim mahmah hi.” – Hebrute 13:16

Tua buaina ziak a hichi bang dinmun tuamtuam a I om lai un, khenkhat te’ a ding in mahni ut dandan a insung a om theihna hun leng hiding hi, hiai sem aw huai hih aw ki chihchih leng ahi thei kei ta dih hi. Inlam (lamka) aomte sang inleng gamdang a om te houh pawt khe theilou uh ahih ziakin a ut uleh thouhakthei uh a, a ut uleh lumhak thei un a utdan tak un a om thei uhi. Huchi ahihlai in khenkhat te’n inn pansan ah nna sem thei in, khenkhatte ahihleh a kuankhia bang leng a omta ding uhi. Hiai thu I gen ut pen ahi kei a hichi bang a hun zatdan tuamtuam I zatlai un zing thoh hun a thou a, tua hun masa te Pathian toh ki houlim na a zat a phattuam dan I gen ding.

Zingkal I chih I omna atuam dungzui in atuam thei a, gamthuk deuh a omte ading in zinglam bang ihmut hun ahi thei hi. Tua te ading inleng luphun te a lup hak deuh a zinglam hun thoveng tak in a zat theih hi. Tua bang dinmun a omloute ading inleng midangte’ sang a thohbaih zawkna in gen anei mahmah a, a zang manpha te ading in Toupa a kipahna, Khamuanna tungtu leh Pathian toh I kikal a I Khalam hon suhat tu ahi thei hi. Lungkhamna tuamtuam mimal in I tuah uh a om vek ding hi, buaitheih na leh I hunte bangmah lou a I zatna uh leng atam mahmah ding hi. Huchi bang ahihlai’n eivuak a hun hoih kipiak a poimoh mahmah hi. Zingkal hunte Pathian toh iki houlim na, Kipahthu akiang a I genkhiatna, I poimohte I ngetna, a thute I sim a I ngaihtuah hun te a I zat chiang in hundang teng sang in ei ah kipahna ding atam a, Pathian aw I zak theih na hun pen leng ahi hi.

Hundangte’ ah I inkuanpihte hi’n, I saptuam pihte’ leh mi dangdangte toh hita leh Pathian I bia khawm tham uhi. Himahleh tua bang te vuak a hun kei hi, hiai te vuak a I ki ngak khak chiangin Pathian I belh ding bang tak un I belthei kei uh a, Amah toh ki hou ding bang takin leng I ki hou thei kei uhi. I lungkhamnate, I khasiatna te midangte mai a genkhiat leng a baihlam kei hi. Tua ahihziakin mahni a hun thoveng ki piak tuh I Khalam ading, banah tua I hinkhua mahmah a dingleng apoimoh mahmah hi. Mahni a hiai bang hun I zattheih na pen tuh zingkal ahi deuh pen hi.  Tua bang hunte a I khasiatna omte, I lungkhamna, I buainate genkhia a, Toupa mai a i om chiang in I puak leng a zangkhai mahmah hi. I mihing hihna aki bang kei hi, khenkhat te’ Toupa mai a kap khethei leng I om ding hi, tua bang a Toupa mai a I lungkhamnate I genkhiat chiangin I puak a zangkhai khol hi. I haksatnate Toupa’n hon thuakpih gige ahihziakin Amah kiang I tut gige a, Amah a I ki ngak chiang in ei ah kipahna ding leh lam-etna thak a hong om gige hi.

Pathian in I gamsung uh a hong kepbit lai ziakin inlam a omte’n Biakinn mahmah ah leng zingkal teng in thumna hun I va zang thei lai uh a kipahhuai lua hi. Munteng a Toupa I kiang a om himahleh Amah Biakinn mahmah a I va naihtheih chiang in kipahna ding leh lungnop na ding atam hi. Mundang a omte ading in bel tua bang ahong hi thei kei a mahni innsung a hunzat theih tu a manpha mahmah hi. Tunia I thiltuah ding I thei kei a, I hunzat ding om bangbang te Toupa mai ah I lan khethei hi. Kumpi David mahmah inleng ani tuah dingte theikei mahleng zingsang teng a Toupa toh hunzat a phattuam dan ana gen hi. “TOUPA aw, zingsangin ka aw na naza zel dinga; zingsangin ka thumna na maah ka gel hoih dimdiam dinga, ka honna hungaih zel ding hi.” – Sam 5:3

Tua ding in kei leh nang in pan I lathak thei gige hi. Tu’n pan leng zekai lua chih omlou ahihziakin pan I la ding a, ana hihsa te’n leng Toupa toh ton in kal I suan tou ding uh.

– Thangginom Hangshing

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing hi.)

5th August, 2020. | Weekly-Inspiration – 31

Thangginom Hangshing
WRITTEN BY

Thangginom Hangshing

He is one of our co-founder. Apart from writing our 'Weekly Inspiration' and expending himself  in technological works in church and community, he is also our technological whiz who single handedly created, managed and run this website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment