ZITE ADI’A PASALTE MANPHATNA

0

Thumapi:
Suutsiammite’n a gendan un, Numeite’ adia kingakna kuul (basic need) poimoh mahmah khat ahihleh KHAMUANNA (security) ahi chi uhi. Numeite a kha uh amuang chiang in a hi diing bangtak un lungsim leh khalam ah pallun uhi. Huai khamuanna koi a, bangchi ngah diing uhiam ichih chiang in, iitna a muhna ua kipat in ngah zel uhi. “Numeite’n iit a om kahi” a kichihtheihna pen uh, nuntaakna damtheihhuai aneihna diing un poimoh petmah hi. Numeite paizia khat huchi ahihlam khovel mipilte’n tunai zek a asuutkhiak pat uh himahleh, amaute huchibang a Siamtupa’n a hu hatkhum Laisiangthou ah ana genkhin hi: Numeite’n apoimoh mahbang un, pasalte kiang ah azite uh iitdiing in Pathian in thu pia hi.

A omdan tak a chu, Pa iitna ah tanute khamuangtak in hong khanglian diing ua, pasal hon neih chiang un, a pasalte uh iitna sung mah ah khamuangtak a hong khosak touh diingdan uh zaw ahi. Himahleh, kiaksiatna khovel bukimlou ahihziak in Pa neilou hiam, pa’ limsaklouh a khanglian bang tam ua, pasalte iit ngellouh hiam pasalte soisakna thuak zi tampi khaphaangtak a nungta leng tampi om uhi. Pa omlou hi’n pasal in a iit ngellouh numeite theih di’a poimoh thutak ahihleh, soiselna bei a iittu Pathian amaute adi’n om gige hi. Bangteng hileh, Pa neite hi’n Pa neiloute hitaleh, pasal in a iitte hi’n pasal’ iitna muloute hitaleh, numeite’n zaw iitna i poimohdan tuk ua iit thei Pathian kia ahi chih a theih uh poimoh hi. Huai theisiam numeite’n, Khamuanna bukim petu Pathian iitna ah kinga in, ahidiing bangtak in Khamuangtak in hinkhua zang diing uhi.

Zite adia pasalte thupidan:
1) Ephesate 5:25
Pasalte aw, na zite uh iit un, Khrist in saptuamte a iit a, a sik ua a kipiak bang in.
Hiai Bible chang athei diing a kilawm, atheikha lou tam khol lou diing hi. Pasal in a zi iitlou chih pen thil omthei tham ahi. Nu-pa kikal buaina genfel louh nei, buaina dang in vuk suk zel; huchibang a ahong ki khol tamluat chiang in, khaatna leh ngaihdamtheihlouhna khawng toh Nu-pa tampi om uhi. A kum khawng a hong kai touhtouh chiang in, kiteng hinapi in iitna omlam muhtheih diing omlou in Nu-pa tampi tengkhawm uhi. Nupa tamzawte ki-iit kichi a amau deihteelna a kiteng zaw hisam du hiven. A kiten ma ua, kikhen diing ngaingam lou a, khovel toh kilang zen a pang ngam khop diing hial a kigawm ana utte, bangchidan a akiten nung ua a ki-iitna uh melmuh diing leng omnawnlou a om uh ahia? Bangchidan a kitenna pen iitna bei a ‘kithukimna’ lel suak a Nu-pa kizopna khangtou lou chih phetlouh in ta-le-nau ziak khawng a kikhenlou lel a om uh ahia?
‘Pasal in a zi a iit diing’ chih tan kia hilou a, ‘a iit diingdan’ toh leng, Laisiangthou (laipuan ngou tung ah avom a chiangtawk tak a kisun) ah haih vuallouh a om ahihlam kigen tawm baakah, kizui tawm law mahmah hikha diing hi. A ‘diingdan’ pen gentam leng chi ut selua i hi; ‘Jesu khrist in saptuamte sihchilh zen a a-iit bang a, a sik ua akipiak bang in’ chise hi. Huaibang lou ahih leh, Khristian pasal khat in a zi a iit diing bang a iit khalou chihna ahimai diam? Khristian pasal kichite adiing in bel zite iitna a etton leh delh diing Pathian thupiak om ahihman in, Pathian mai ah kiniamkhiak a, a zite uh a iit diingdan tak ua a iittheihna diing ua pan a laak takzet uh kuul hi.

Ephesate 5:26-28 sung ah, Pasalte’n a zite uh a iit diingdan uh a kigensau sem lai hi. ‘Khrist in saptuamte a iit a, a sik ua a kipiak bang chih phetlou in, siangthoutak a kem a, niin banglou, vuailou, leh gensiatbei a Khrist in a Saptuamte Amah a diing a Akephoih bang in’ achi sawn lai hi. Huai baan ah, ‘pasalte’n amau pumpi mah bang in amau zite tuh a iit ding uh ahi’ achi sawn lai hi. Zite iit diing chih kia hilou, iit diingdan om ahihlam i gentam uh poimoh hi.

2) 1 Peter 3:7
Nou pasalte aw, huchi bangmah in, numei zaw bel kitambaih zaw ahihziak un leh, hehpihna hinna tanpihte ahih ziak un, pahtawi kawm in theihna bang zel in na zite uh kiang ah om un, na thumnate uh dal a a om louhna ding in.
Hiai i taangtel in hon hilh ahihleh, pasalte’n a zite uh dawmtak a akep kawmkawm ua, a kikimpihdan ua zahtattak a khosakkhawmpih diing chihna hi. Huai phetlou in pahtawi a poimoh na ua pahtawi zel diing chih hilai hi. Huchidan a zite bawl pasal adi’n, Pathian mai ah kisiamtanlouhna omlou diing ahih ziakin, Pathian toh aki polhna uah (a thuumna uah) a daaltu diing omlou diing hi. Manpha natel inchia maw Pathian toh huchituk a kipolhtheih diing zaw! Huchibang a Pathian toh kichimat pasalte’n bel, khovel ah lunggim, amhai leh kitheihkhemmohbawl in hun tampi zanglou diing uhi. Numeite humbit diing a Pathian in pasal mohpuakna pia ahihziakin, huai toh kilehngat a, azite uh tung a agamtat chiang un, Toupa’ deihsaktuamna tang thei ngeilou uhi. A thuumna uh dawnlouh a om zaw thil lamdanglua hikhollou diing hi. Kitenna i chih a phutkhetu Pathian ahi a, a paidan diing Ama’n a gelsa a om hi. Pathian in huaibang a A gelsa etton leh delh a neilou Pasal/Pate adi’n tawl huai mahmah diing hi. Khristiante i hamphat sawnsawn na uh ahih leh, Pathian in hon thupiakte a sepsuah diingdan toh hon pekhawm a, a sepsuahtheihna diing thuchiam toh hon pe khawm lai a, sepsuah teitei na diing in Khasiangthou toh thilhihtheina in hon thuam lai hi. Mohpuaknate sepsuah diing i peihlouh man un, paulam tampi nei mahleng, Toupa’n khalam a i poimoh vualzawlna chikim toh hon thuam khin hi (Ephesate 1:3). Suanlam neithei kihilou ahi.

Numei lutang Pasal:
Ephesate 5:23
Khrist tuh amah ngei pumpi hondampa hi a, saptuamte lutang a hih mahbang in, pasal tuh zi lutang ahi ngal a.
Pasalte’n a ziite uh a genkhum mun mahmah uh leh paipih a aneih uh khat ahihleh, ‘Numei lutang pasal ahi’, ‘Na lutang kahi, non zahtat di ka hi’ chih ahi. Adik mahleng ahi. Himahleh i theisiam louh uh leh i paipih uh ahoih hetlou khat ahihleh, Laisiangthou pen ei deihnatan leh deihna mun lakhia a, huai pen ei panmun panpihtu diing a zat ahi. Pasal tampite’n a kamteh veu uh, ‘Numei lutang pasal ahi’ chihteng kia zat diklou hial hi. Pasal lutang Jesu Khrist ahihlam 1 Korinthe 11:3 ah chiangtawk takin kigelh hi.

Pasal’ pen Numei lutang ahi chih omzia leng theichian ngellou i hihkhak uleh poi law diing hi. Lutang hihna pen mi nuaisiah tak a thuneihna ahihsang in ettontak a makaihna hizaw ahihlam theilou pasal tampite ziak in innsung, saptuam leh khotaang ah buaina tampi tung hi. Lu hihna pen mite tung a thuneihna latsakna hilou a, innsung, saptuam leh khotaang a mohpuakna gikzaw leh lianzaw Pathian in apiakna ahihzaw hi; huai bel, Khrist mel ama’n suun diing a, a innsung, saptuam leh khotaang a a vaihawmna ah Pathian deihdan sepkhiakna diing a mohpuakna leh makaihna ahizaw hi. Huai mohpuakna sangtak leh giktakmai pen, Khrist lutang a neilou pasalte adi’n, ahidiing bang in semkhethei ngeilou diing uhi. Sepkhiak louh gentaklouh in, sem khial zihzeh  diing uhi. Huchi ahihziak in, pasal khat in Pathian chihbang a semkhelou a, sawm leng sawm lou ahihleh, a makaihte bangchi’n semkhe di’n a phuut thei dia? Pathian kia thunei ahi a, Asiamsa mihingte bel, kiniamkhiaktak a, innsung leh khotaang ah amau hihna leh mohpuakna dungzui in, Amah deihdan a semkhe di’n hon phuut ahizaw hi.

Zite thuneihkhum diing in Pathian in pasalte a sawl kei a, iit diing in thu A pe zaw hi. Lu hihna pen thuneihna hilou a makaitu hihna ahizaw hi. Makaihna ah leng Jesu Khrist etton a neih diing ahizomahlai hi. Toupa Jesu khrist in siit khat le neilou in a zi (saptuamte) adi’n a ki bungkhe sipsip hi. Kammal in a loh khit theihlouh iitna ziak in lungsim in a suangtuahbatlouh gimthuakna leh haksatna a zi a di’n, kipumpiak in, kuhkaltak in a thuak tenten hi.
Pathian’ deihdan a lu hihna mohpuakna a kipekhia pasalte’n innsung leng khekzou ua, khotaang natawm ah leng kikhekna pan zou uhi. Thutak kimkhat tanlel zang a, thuneihna leh vaihawmna suahtheihna teng a suah pasalte bel, nikhat tei lu hihna mohpuakna petupa Pathian in A siik ni hong om diing ahi chih atheih uh poimoh hi. Numei in a lutang di’a a pasal aneihkei lehleng, apasal in a lutang di’a Khrist aneihnak leh, A zi in Amah lutang a aneihna di’n Pathian’ panpihna a ngetna (thuumna) ah buailou diing hi. Pathian panpihna chihphetlou louh in, a deihsaktuamna leh vualzawlna leng Pathian’ lau pasalte’n simsenlouh in tang tungtuang uhi.

Thukhitna:
Genesis bung 1na in hon hilhdan in, a ni 1 ni apat a ni 5 tan in Pathian in A thilsiamte A en a, ‘hoih asa hi’. Himahleh a thil siamdan tengteng lak ah hoih asak louh khat ana om a, huai chu, Pasal amah kia a aom ahi (Genesis 2:18). Huaitakin, pasal panpihtu diing numei a siam a, huai khit in, Pathian in A thilsiam tengteng A en a, ‘a hoih lua’ achi se hi (genesis 1:31). Numei omlou a pasal bukim zoulou ahihziakin, a zi diing in Pathian in Evi ana bawlsak hi. Pasal bukimlouhna bukimsakna diing Toupa’n thei a, pasal a kitasam teng numei ah koih in, Adam ngaihdan dot masak poimoh sa hetlou in, a zi diing in Eve ana bawlsak hi. Pasal tampite’n a zite uh abukimna uh ahihlam theilou in innsungvai ah dottuak leh hilhtuak thilte khawng ah telsak lou sek uhi. Huchibang paipih a aneih chiang un, Nu-pa kikal buai hetlou diing leng buaisak thei hi. Setan in panmun hoihtak laakna a zang ahihman in, apoimohdan in kikhek poi sakei ni.

Kiaksiatna khovel ahihtaak ziakin, Pathian in atuunglai a Ana lemgeldan in thil pai nawn kei mahleh, lametna hing Khrist Jesu ah bukimna delhthei diing in Pathian in lem hon gelsak hi. Huaiziakin, pasalte’n a ziite uh a iit diingdan un iit photphot le uh, Pathian in a ziite uh thunuailuut diing in kheksak thei lawtel hi.

Hiai laigelh simkha Pa leh Pasalte aw, Pathian in nou toh kituak hi’n kituak nasaklouh uh mohpuakna hon piakte semkhethei di’n Amah haatna, thilhihtheihna leh iitna in naakpitak in hon thuam hen aw, Jesu Khrist min in. Amen!

-Chingngaihlian Tunglut

July 11, 2020/Article No. 23

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919892316430 ah thuzaak theih diing hi.)

Chingngaihlian Tunglut
WRITTEN BY

Chingngaihlian Tunglut

She is one of the two co-founders and the in-house counsellor. Her freelancing works include lots of voluntary and 'Pro Bono' counselling in church and community. She is also extensively involved as a counsellor at Bombay YMCA Counselling Centre, CBD Belapur, Navi Mumbai. She has been trained and certified in several Mental Health and associated courses. She is also a certified trainer. She is passionate about young people and the issues they face. She has facilitated workshops on Mental Health and other relevant issues and is involved as facilitator in counselling courses and Sunday School teachers training from time to time.

(Please contact her for seminars and workshops about adolescent and youth issues and mental health etc. As a trainer, she is also passionate about training and equipping people to better serve the body of the Lord Jesus Christ in children, youth and women ministry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment