KHEMNA

0

Kuapeuh in mihing i hihna ziak tak un, khemna a puk theimah i hi uh chi’n ngaihdan thoveng tak nei in i om khasek uh a, ngaihzamna khat i nei uhi. A hidi mawng a ngaihtsutna, puaknat luat a neih nawnlouhna in i dim ta uhi. Huchi ahihlai in Pathian in khemna leh khelhna a pukpuk mah dia hon phalphal mah adiam? Hiai khemna te bang chi’n i dou in i dal zou a?

Hebrute laibu ah hichi’n i mu thei hi. “Tuni” a chih lai un niteng in ki hanthawn tuah zaw un, huchi a na lak ua mi kuamah khelhna khemhat ziak a hihkhauh a na omlouhna ding un. – Hebrute 3:13. A khonung lam in hichi’n a hon gelh nawn hi, ‘hon hihnok peuhmah leh khelhna eimah a belhte koihmang ni, huan i ma ua kitaitehna ding om ah kuhkaltak in tai ni.’ – Hebrute 12:1. Michih i hihtheih khomkhom ua ki hanthawn tuah, kithuhilh tuah chih khong a poimoih dan hiai ah i muthei hi. I niteng hunzatna ua Toupa deihna bang a hoihtak a hinkhua zang ding leh siangthou taka om ding i chih chiang un khemtheihna leh khelhnate i lungsim uah ahong suak sek hi. Hiai bang te bang chi dou ding i diam? chih gen nuam i hi a, siangthou tak leh Toupa deihna bang a i om zoh gige na ding un saulou kikhum leng i chi ahi.

Thukhunlui laibute khong a i muh bang in Pathian in ‘dan’ a bawl tungtawn a mi kuahiam in tua dan a bohsiat leh sihna tan atung hi. Mihing ngaihtuahna ah tua bang hial zaw Pathian bawl ding in pom ahaksa thei hi. Ahihkeileh, mi kuahiam in khemna ziak a khelhna ahih chiang in, tua khelhna a om theih nadia a moh kua pen ahidi? Toupa bangkim hih thei hia, tuate apan honpi khe mailou ding adiam? Bangkim theitu ahihleh bangziak a hon hunkhe mailou adiam? Hiaite tuh dotna om thei gige ahi a, Pathian hon sinsak leh deihdan i en ding.

I Laisiangthou mah ah adawngna chiangtak in i muthei pah hi. “Kuamah in khemna a tuahlai in Pathian khem ka hi, chi kei hen. Pathian gitlouh a khemvual ahi kei, aman leng kuamah a khem kei hi. Michih amau utna a hip leh pimang a a om chiang un khemna a tuak uh ahizaw hi.” – Jakob 1:13-15. Hiai apan inleng a chiang huntawk mahmah hi, Pathian apan khemna aom ngeingei kei ding a, eimah utna a hip leh pimang a i om chiang in khemna i tuak uh ahi zaw sek hi.

Abraham tanchin i theivek chiat uh a, Pathian in bang chituk a ginom leh thumang a chi’n a tapa deihthoh mahmah Isak tungtawn in a ze-et hi. A tapa neihsun a latding Pathian deih pen ahi zenzen kei a, Abraham thumanna leh bangchi bang in a muanhuai a chih a et khiat na ding in tua bang in a hih zaw hi. Pathian deihna bang nial leh nawlkhin lou in Abraham in ahih di bangbang ahih bang in ahun tak ah Pathian in Isak sang a thillat ding in belam apia hi.

“…Aman, “Naupang tung ah na khut kha ken. Amah bangmah loh ken. Na tapa, na neihsun mahmah leng kei adia na it louh ziak in Pathian na lau, chih tuin ka theita” a chi hi. Abraham a dak a, a en a, ngai in, a nunglam ah belampa a ki a singbawka awk a na om hi. Abraham in huai belampa a va man a, a tapa sik in haltum thillat in a lan zawta hi.” – Genesis 22:12-13

Hiai ah bang zillai i muthei a? Pathian in Abraham khelhna thupi tak hih ding in a phal kei chih achiang a, i muh theih tuh Abraham thumanna leh Pathian a amuanna i mu zaw hi. Atapa neih sunsun a itluat ding chih theihsa hinapi, apetu pa mai ah thillat ding in a lan khe ngam hi. Eite leng hinkhua ah tua bang chet in i om uh i chi kei a, himahleh lam chituamtuam ah hiai bang in ze-etnate i maituah thei uhi. Hiaite bang ding a poimoh ahi dia? Hiaite tungtawn in Toupa i belh ding bang un i belsem thei uh a, tuate banah i hinkhua ua lohchinna i ngaihtheih semna ding uh, Khalam leh salam a i khan semsem na ding ua hiai bangte kituak zel ahi chih i theih ua i pom uh apoimoh hi.  Pathian in khelh utna honpia hilou in, hiai khelhtheihna leh khelh utna leh khemna chiteng lak ah bangzah ta in i muanhuai a? Bangzah ta in Pathian i lau a? Amah deihdan in om i sawm himhim hia? ahihkeileh salam thil leh khovel thilte deih zaw i diam chih chetna ana hi zaw hi.

Pathian lau taktak in, Amah deihdan in om photphot leng ahunhun in haksa i tuah hun maw, khemna i tuah hun in lampi dik ah i paithei pan zaw ding uh a, Toupa’n tuate mah i mualsuah na ding un hatna leh kidek theihna ahon pe ding hi. Atung a i gensa Laisiangthou mah simthak leng. “Michih amau utna a hip leh pimang a a om chiang un khemna a tuak uh ahizaw hi.” – Jakob 1:15.

Khenkhat te’n Pathian in bangziak a khemna leh haksatnate khong tuah hon phal ade aw chi’n dotna i neisek uhi. A dik mah hi, Pathian in khemna leh haksatnate tuah a hon phal hi, himahleh khelhna hi lou in. Haksatna i tuahte zaw i hatsem na ding, Toupa i muhsemna ding leh Amah i muansem na ding uh ahi a, Amah a i kingak semsem na ding uh ahi zaw hi. Tua bang hilou a haksatna leh khemna i tuah hun ua eimah deihtelna a i paisek chiang un tuate’n khelhtheihna lampi ah, khelh utna lungsim a hon nei sak zel hi. Laisim te’n pil semsem na dingleh lohchinna i ngahna ding un haksatna i maituah uh a om sek hi, tuate chu michih ah atuam thei hi. Hunpiak haksa sakna bang, thadahna bang, thildang a lunglutna bang leh atuamtuam a om hi. Hiaite chu khemna leh haksatna ahi a, hiaite i mualsuah uh  angai hi. Tua mah bang in hinkhua ah Pathian deihdan a hing a, om i sawm semsem chiang in a hon dal theiding khemnate, haksatnate hong om thei mah ahi chih i phawk uh a, tuate i mualsuah na ding un Pathian a kingak gige apoimoh hi. Toupa’n hiaite i zohtheihna ding ua hatna, thilthihtheihna hon pia ahi chih i phawk uh a, Amah a i kingak gige uh ahon deih hi. Thu kipahhuai mahmah tuh tulai a haksatna leh thuakna tuamtuamte tuak zel mahlehang, hiaite’ Pathian deihdan bang a i mualsuah kawmkawm un, van ah kipahman muhding i nei uh a, kipahhuai mahmah mai hi. Hiai leitung kia a lametna hilou in sihnung a thuipina a hihlat in I om ding uhi. “Tulai a thuaknate denchiang a i tung a thupina hihlat a om ding toh tehpih tham in ka sep kei hi. Thilsiam tengteng in, lamen mahmah in, Pathian tate honglatna a ngaklah mahmah uhi.” – Romte 8:18-19.

Toupa thumna a Jesu’n hon sinsak mah bang in ‘Khemna ah hon pilut kenla, gilou lak ah hon huzaw in’ – (Matthai 6:13) chi in panpihna, Toupa ompihna i ngen thei gige hi. Khovel siat theihna tampi omna lak ah Pathian ompihna i poimoh gige uhi. Huchilou a eimah utna a i om khak nak chiang un khemna alut khasek i hihziak un. Toupa’n hon ompih gige ahi chi phawk zou gige hileng i thilhih peuh uah, i gamtatna peuh uleh i omna peuh  uah lampi dik ah i paithei ding uhi.

“A tawppen in, Toupa leh a hatna thagui ah thilhihtheihna nei in hongom un. Diabol zekhemnate na dou zoh theihna ding un Pathian galvan kim in kivan un.” –  Ephesate 6:10-11.

“Toupa’n gitlouhna tengteng lak a kipan in a hon suaktasak dia, a van gam a bittak in a hontun ding; Amah kiang ah tangtawn a thupina om hen. Amen.” – 2 Timothi4:18

Toupa’n i thugelhte tungtawn in theihsiamna leh Khamuanna i tanchiat uah hon  piak i ngen a; theihna bukim louh ziak a i  gen khelh omte angaihdamna i ngen lailai hi.

Thangginom Hangshing

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing 06th April, 2021)

Weekly-Inspiration – 66

Thangginom Hangshing
WRITTEN BY

Thangginom Hangshing

He is one of our co-founder. Apart from writing our 'Weekly Inspiration' and expending himself  in technological works in church and community, he is also our technological whiz who single handedly created, managed and run this website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment