THUMANNA TUH HAMPHATNA NAAK AHI

0

“….Aman bel, ‘Pathian thu za a zuite mi hampha ahizaw uh’ a chi hi.” – Luke 11:28.

Toupa’ deihdan a thumanna leh hinkhua zatnate tuh eite hamphatna ding, a vualzawlna lam chi tuamtuam i dongna ding uh ahong hisek hi. Hiai bang hamphatnate i dong  a i muhtheihna ding un thumanna apoimoh gige hi. Tuni’n ah Simon Peter tungtawn apan in sinlai thum sinkhawm leng i chi hi. Laisiangthou thu mahmah sim a suut i hihziakin sausim mahleh i gen utna teng i sim masa ding.

Jesu Nungzui Masate Sapna:

1Huan hichi ahi a, mipi’n Pathian thu a ngaihkhiak ua, amah a boh huthut lai un, amah Gennesaret dilgei ah ading hi. 2Huan dilgei a long nih om a mu a, himahleh ngamanmite a pawtkhia ua, a lente uh a sawp uhi. 3Huchi in long khat Simon a pen ah a tuang a, a kiang ah luigei a kipan neukha tolhlut sak deuh a ngen hi. Huan a tu a, long a kipan mipite thu a hilh hi.4Huan a thugen zoh in, Simon kiang ah, “Lithuk lam naih unla, ngaman ding in, na lente uh pai un” a chi hi. 5Huan Simon in a kiang ah, “Heutupa, gimtakin zankhua in ka pang ua, bangmah ka mankei ua, himahleh na thu in lente ka pai nawn ding,” a chi a, a dawng hi. 6Huan a paih ua leh nga tampi tak a khuh ua, a lente uh a kek iakkiak hi. 7Huan long dang a om a lawmte uh amau huh ding in a khutvan uhi. A hongpai ua, long nih tum phialphial in asung dim tuaktuak uhi.

8Simon Peter in huai a muh in, Jesu khebul a khupboh in, “Toupa, hon paisan in, mikhial ka hi” a chi hi. 9A nga mat uh amah leh a lawmte’n lamdang a sa mahmah uhi; 10Simon pawlte mah Zebedai Tapa Jakob leh Johan in leng lamdang a sa mahmah sam uhi. Simon kiang ah Jesu’n, “Lau ken, tuban siah mihing na manta ding” a chi hi. 11Huan a longte uh luigei ah a tolh galkai ua, bangkim paisan in amah a zuita uhi.– Luke 5:1-11.

Hiai apa’n in Simon Peter dinmun tamlou a theihtheih pah hi. Chang 3na enleng, ‘….a kiang ah luigei a kipan neukha tolhlut sak deuh a ngen hi’. Jesu mahmah inleng hiai long Peter vuak in a tolhlut sak theihleh Amah thahatna vuak zang inleng a tolhlut sak thei loding chih a chiang hi. Himahleh Aman ahih kei a Simon Peter a sawl zaw sese hi. Chiamteh thamtham mahmah khat hi’n a muhtheih hi. Hiai hun a om bang in ngaihtsutna pia in Peter bang in kikoih leng, tua bang in thumangtakin i hihna diam? chihchu dawtna poimohtak ahong suak hi. Hoihtak a i theih masak leng hilou, sawl a om bangbang a hih ding chihthu ngaihtuahna khat ah gitlouh lungsim nei a tua bang a hih sang in bangziak e chih a dawtna om theih na dinmun leng ahi. Himahleh Peter in gen a om bangbang in ahih hi.

Thil neuchik a thumanna in vualzawlna thupitak a tung hi:

Chang 2na leh 3na i deihna teng lak en kik zual leng, “…dilgei a long nih om a mu a……, Huchi in long khat Simon a pen ah a tuang a”. Hiai ah Simon Peter a sese Jesu’n a teel in sinlai dang leng a hon ngaihtuahsak hi. Peter leh a lawmte tanchin i theihsa uh ahi a, zankhua a nga beng mah le uh khatleng aman kei uhi. Mihing hihnate ngaihtuah hileng hehna ding leh gimna tham ahi mahmah hi. Huchih lai a azing a Jesu’n gen bang a va om ding thil haksa ahi thei hi. Long khat pen a tuang maive! Ka gimlua midang sawl aw chih bang, leh gending tuamtuam mihing lungsim ah aom thei hi. Himahleh Peter in thumantak a Jesu’ gen bangbang a ahihna tuh eite ading a sinlai lak ding poimoh tak ahong suak hi.

Hiai bang thumanna tuh thil neuchik himahleh hiai tungtawn in Jesu’n mipite thu ahilh thei hi. Thil houchik, neuchik i chihte’n leng thil thupitak hih thei ahi chih phawk ni. Peter in ana nial hileh hiai bang a hamphatnate (point 3na i gending) leh chihmah a amangngilh ngei nawnlou ding nei in amu kei ding hi. Thil poimoh lolou leh thupi lolou i sakte ahleng thumanna leh Toupa deihdan in hih photphot ni, hiaite ei ading  ahoih leh Toupa apan hamphatna leh vualzawlnate i dong na uh hong hi ding hi.

Midangte adia hamphatna (Tanchinhoih) tuntu:

Midangte vualzawlna tuntu leh lampi dik (tangtawn hinna thu) Jesu’n a hilh theihna tuh Peter thumanna ziak leh a neih a long ziak ahong suak hi. Hiai apan in i ngaihtuahnate uh sausak laileng, i neih i lamte uh leh i pilna i siamnate uh eivuak hilou in, midangte’n leng a hon hamphat pih thei ding uam chihchu i kidotna ding ua poimohtak ahong suak nawn hi. Bangkim Toupa’ apan i muh uh himahleh tua i neihte uh bang chi bang in i zang ua? Mahni hamphatna ding kia in i zang hia? Ahihkeileh i neih sunsunte uh midangte adia haksatna buaina tuntu ahikha zaw hia chihte i ki-etna uh hong hileh i chi hi. Peter in Jesu thu ana nial hileh tua bang in midangte’n tua hun ah hiai bang tanchinhoih  aza thei kei ding uhi.

I hihna i dinmunte ziak mai inleng midangte’n vuazawlna leh hamphatna a dong thei uh a; tua bang in i neih i lamte tungtawn mah inleng hiai bang hamphatnate anei thei uhi. Tuni’n hiai bang a midangte adia vualzawlna tuntu i hong hih theih semsemna ding unleng hak pan semsem ding in i kingen hi.

Toupa thumanna in kisikna a hontung ngeikei:

Huan Jesu’n thugen a zoh in, Simon kiang ah, “Lithuk lam naih unla, ngaman ding in, na lente uh pai un” a chi hi. Huan Simon in a kiang ah, “Heutupa, gimtakin zankhua in ka pang ua, bangmah ka mankei ua, himahleh na thu in lente ka pai nawn ding,” a chi a, a dawng hi. Huan a paih ua leh nga tampi tak a khuh ua, a lente uh a kek iakkiak hi. Huan long dang a om a lawmte uh amau huh ding in a khutvan uhi. A hongpai ua, long nih tum phialphial in asung dim tuaktuak uhi.

Peter thumanna vualzawlna ahih khiatdan a chiang huntawk mahmah mai hi. Mihing lam ah i ki-et chiang in zankhua a khatle manlou a tua hicia khat sawlna bang a  va hih ding tuh miteng in kimang ding in i gingta khol kei hi. Himahleh thumanna ziakin nga tampi long nih tum phial aman uhi.

Tuni’n eite hiai bang dinmun a i om louhhang un, lam chituamtuam i maituah uh a om hi. Tua munte ah bang lungsim i nei uh a, bang chibang in i om a chihte tuh i ki-vel na uh hong hiding hi. Toupa ompihnate taksa (physical) takin muhtheih ding in om keimahleh Amah lauhna, a thu bang  ahinna tuh apoimoh penpen ahi zaw hi. Bang chi bang in i om a, bang a i utte, bang lungsim i nei a chihte tuh i ki etchetna uh leng hong hiding hi. Siangthoutak leh thumantakin Toupa deihdan in i niteng hunte uh i zang uhia, Amah Toupa toh i tonkhawm na hia chihte mahni chiat a kingaihtuah in, Amah deihdan a hinkhuate zang ding in kisa thak chiatni.

I thukhitna ding in tua i changteelna tungtawn apan theihding poimoh mahmah khat i muh a om hi. Chang 8na ah, “….Simon Peter in huai a muh in, Jesu khebul a khupboh in, “Toupa, hon paisan in, mikhial ka hi” a chi hi.” Khelh kiphawkna a om theihna ding in Toupa theih masak apoimoh penpen hi. Toupa theihna ding in thumanna (huaituh Amah deih bang aom a, athute sim a hinkhiatna) a poimoh hi. Mahni a hoih kisaknate leh dik kisaknate a hong otluat chiang in zaw i diklouhna uh aom ana hi zaw sek hi. Toupa phawk zou taktak a, Amah deihdan a hinkhua zang te’ bel tua bang ahikei ua, ahihna uh kiphawk semsem in khial leh bangmah hilou ahih dante uh aki muhsuahsuah zaw uhi. Hiai in siangthouna, Pathian deihdan a hin semsemna, Amah naih semsemna tung in Toupa toh iki kal uh ahon lian sak semsem hi. Hiai tuh gingtute hinkhua om ding dan diktak, lampi dik ahi zaw hi. Siangthounate i neisemsem ding ua, Toupa ngaihna toh niteng hinkhuate i zang ding uhi.

Tuni’n i dinmun bang ahia chih kivel chiat in, Toupa deihdan a thumantak a hinkhua zang ding kilan khethak chiatni. Toupa’n i thugelhte tungtawn in theihsiamna leh Khamuanna i tanchiat uah hon pia henla, theihna bukim louh ziak a i gelh khelh omte a ngaihdamna i ngen hi.

– Thangginom Hangshing

(Laigelh toh kisai kupbeh nuam omleh, Laigelhtu +919615804759 ah thuzaak theih diing)

18th January, 2022 | Weekly-Inspiration No. – 85

Thangginom Hangshing
WRITTEN BY

Thangginom Hangshing

He is one of our co-founder. Apart from writing our 'Weekly Inspiration' and expending himself  in technological works in church and community, he is also our technological whiz who single handedly created, managed and run this website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Appointment